Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21803883 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sterownika chłodziarek termoelektrycznych
Organizator:Vigo System S.A. Ożarów Mazowiecki
Adres: Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:+48 22 733 54 10
E-mail:
Opis:Informacje ogólne
1. Zamówienie: niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu ,,Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT" w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą ,,Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT" w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterownika chłodziarek termoelektrycznych, według podanej niżej nazwy i potrzebnej ilości:
-Dwukanałowy stacjonarny sterownik silnika krokowego - 1 szt.,
którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin składania:2021-09-06
Wymagania:3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części może powodować rozbieżności w osiąganych parametrach co jest sprzeczne z celem i zakładanymi procesami w ramach projektu i jest technologicznie nieuzasadniony.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Termin realizacji Zamówienia
Termin realizacji zamówienia: najszybciej jak to możliwe, nie później niż 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.
Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego, w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien złożyć podpisaną ofertę - Zamawiający nie przewiduje wzoru oferty, oprócz wymogów wskazanych w pkt 6 i 9 niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
podmioty te są zobowiązane do ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia i solidarnej odpowiedzialności za jego realizację na zasadach art. 366 Kodeksu cywilnego; podmioty te, w przypadku wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązane są przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów; żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania; przy ocenie oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie brał pod uwagę łącznie uprawnienia Wykonawców do wykonywania działalności/czynności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy do wykonywania zamówienia, a także ich łączną sytuację ekonomiczną lub finansową.
5. Informacje na temat zakresu wykluczenia - podmioty powiązane
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:
a. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
b. będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
c. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
d. będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożyli, wraz z ofertą, dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w zakresie niezbędnym do złożenia oferty.
2. Oferta powinna zawierać wszelkie istotne informacje stanowiące opis oferowanego przedmiotu.
3. Oferta musi być podpisana. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis składający się co najmniej z nazwiska osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania podmiotu zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym urzędowym dokumencie wskazującym organy zarządu - właściwym dla Wykonawcy lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) lub inny podpis pozwalający na identyfikację podpisu.
4. Podpisana oferta oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty, muszą być złożone w formie oryginału, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną - w formie skanów w formacie PDF. Oferta w formie skanu może być przesłana na adres mailowy wskazany w formie zwykłej lub opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym; pozostałe wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanów w formacie PDF; w przypadku podpisywania dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo; Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku składania dokumentów w postaci elektronicznej w postaci skanów w formacie PDF;
5. ofertę oraz opis oferty należy złożyć w języku polskim lub angielskim, wyciąg z rejestru dopuszcza się w jednym z oficjalnych języków europejskich; W przypadku złożenia dokumentów rejestrowych firmy w języku innym niż jeden z urzędowych języków europejskich, zamawiający wymaga od Wykonawcy do złożenia oryginału wraz z tłumaczeniem na jeden z powyższych języków.
6. Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożyli dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej jego zakres, strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę, zaś w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanów w formacie PDF); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez każdego z nich osobno lub przez pełnomocnika mającego umocowanie do działania w imieniu danego wykonawcy; wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
7. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich dokumentów, wymagających podpisu zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, poświadczonym aktualnym kwalifikowanym certyfikatem.
7. Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
Cena netto oferty - 100 punktów (100%);
Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ceny oferty:
Punkty dla oferty badanej = (najniższa cena netto za wykonanie przedmiotu Zamówienia / cena netto badanej oferty) x 100.
1% = 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość uzyskanych punktów (max. 100 punktów = 100%). Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając od ,,5" w górę). Pozostałe oferty uzyskują kolejne lokaty.
3. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do przedstawienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentów wskazujących parametry środowiskowo - klimatyczne, w celu wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko (w szczególności mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).
9. Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty
1. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, obejmującą całkowity, łączny koszt przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie elementy cenotwórcze wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyraził cenę oferty w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR).
3. Oferta powinna zawierać wszelkie istotne informacje stanowiące opis oferowanego przedmiotu.
4. Oferta powinna zawierać nazwę Wykonawcy, datę oferty, termin związania ofertą, sposób płatności oraz sposób dostawy. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wyrażą cenę oferty w EURO, dla celów wyborów oferty, Zamawiający może przeliczyć podane kwoty danej waluty po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu otwarcia ofert. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem. Ryzyko kursowe ponosi Zamawiający.
6. Cena oferty w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, odnoszącą się do wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług - VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT (w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) oraz cena netto, powinny być wyodrębnione w sposób jednoznaczny.
7. Cena oferty w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej jest ceną netto, wyrażoną w PLN lub EURO (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmująca wszelkie koszty związane w wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Oferta powinna zawierać następujące załączniki:
odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument - pochodzący z organu rejestrowego wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika; opis oferty.
9. Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska
129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB - przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.
10. Badanie ofert
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może:
a. żądać od wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty
w wyznaczonym terminie;
b. żądać od wykonawcy uzupełnienia lub naprawienia braków w nadesłanej dokumentacji -
w wyznaczonym terminie;
c. poprawiać oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę.
Brak odpowiedzi wykonawcy w wyznaczonym terminie, udzielenie odpowiedzi, która nie rozwiewa wątpliwości lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez wykonawcę.
2. Zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie Zamówienia.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają usunięciu;
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
d. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
4. Wykonawcy mogą zadawać pytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących warunków postępowania o udzielenie Zamówienia.
5. Ocenie przez Zamawiającego podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia upływu terminu składania ofert. Oferty złożone po upływie niniejszego terminu nie będą rozpatrywane.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji z Wykonawcami, których oferty zostały prawidłowo złożone w toku postępowania. Negocjacje w celu polepszenia warunków zamówienia mogą dotyczyć w szczególności ceny. Negocjacje będą prowadzone w sposób nie pogarszający warunków zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym, w sposób przejrzysty i nie naruszający dostępu wszystkich wykonawców do negocjacji.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie Zamówienia bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek oferty.
3. Zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, względnie o zamknięciu postępowania o udzielenie Zamówienia bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek oferty. Zawiadomienie nastąpi w sposób przewidziany dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego tj.: https://vigo.com.pl/o-nas/zamowienia/.
13. Istotne warunki zamówienia
1. Zamawiający wymaga dostarczenia zamawianego towaru w terminie przewidzianym zapytaniem ofertowym do siedziby Zamawiającego.
2. Towar musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Płatność za dostarczony towar następuje na podstawie faktury doręczonej na adres e-mail: invoices@vigo.com.pl po pozytywnym odbiorze towaru. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
4. W przypadku opóźnienia płatności za dostarczony towar z winy Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy na pisemne żądanie karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia- nie więcej niż 5 %.
5. W przypadku opóźnienia w dostawie powstałego z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu na pisemne żądanie karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia- nie więcej niż 5 %.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji po przekazaniu zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od realizacji zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
14. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Sylwia Wiśniewska-Fillipiak; adres email: ado@vigo.com.pl;
2. Przedstawione w ofercie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z Zapytaniem Ofertowym:
a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §12 Umowy o
dofinansowanie projektu, dalej ,,Umowa";
b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres po zakończeniu realizacji projektu niezbędny do jego rozliczenia a także do złożenia wszelkich sprawozdań procedur kontrolnych przewidzianych przepisami prawa a także umową o dofinansowanie.;
c) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
e) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
15. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Kontakt:Osoby kontaktowe
Osobami kontaktowymi ze strony Zamawiającego są:
W sprawach proceduralnych: Klaudia Jachimowicz, e-mail: kjachimowicz@vigo.com.pl;
W sprawach technicznych: Marek Liebert, e-mail: mliebert@vigo.com.pl.
Numer dokumentu:SDM-WG/47
Źródło: Internet i własne
Załączniki: