Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23485206 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa stołu roboczego- transportera talerzykowego
Organizator:Concession Europe Sp. z o.o
Adres: Gen. George'a Smitha Pattona 4, 15-688 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL1132782678
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116167
Opis:DOSTAWA stołu roboczego- transportera talerzykowego- 1 szt.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-20-0012/20 - Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności

Część 1
DOSTAWA stołu roboczego- transportera talerzykowego- 1 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Stołu roboczego- transportera talerzykowego- 1 szt., o minimalnych parametrach:
1. Długość min. 3200 mm;
2. Szerokość robocza min. 1300 mm;
3. Wysokość robocza: min. 800 mm +/- 50 mm;
4. Prędkość transportowa regulowana;
5. Wyposażony w co najmniej wannę ociekową wraz z zaworem spustowym oraz czujniki transportera automatycznie uruchamiające w przypadku wyjścia płyty z nakładarki kleju oraz zatrzymujące transporter w przypadku całkowitego wyjścia płyty z nakładarki kleju i ułożeniu na stole talerzykowym.
6. Możliwość dostosowania stołu do odbioru z nakładarki kleju płyt co najmniej o wymiarach 3000 mm x 1300 mm i wadze jednej płyty max. 80 kg.
Do w/w stołu-transportera talerzykowego należy dołączyć Deklarację zgodności z normami bezpieczeństwa CE, Dokumentację techniczno-Ruchową.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Koszty dostawy pokrywa Wykonawca.

Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-02
Termin składania:2022-08-02
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-08
DOSTAWA, montaż i uruchomienie sprzętu nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2022 r.
Adres dostawy: Ul. Gen. Georgea Smitha Pattona 4, 15-688 Białystok.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielania zamówienia podstawowego przewidzianego w zapytaniu ofertowym zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
- zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy,
- uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji etapu/projektu od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie: ,,posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności".
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie: ,,posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia".
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie: ,,dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia".
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują kadrą umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie: ,,dysponujemy kadrą umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia".
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie: ,,znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia".
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik pdf zawierający skan odręcznie podpisanej oferty lub jako plik pdf zawierający ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłaną na adres: przetarg@concession.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Złożenie oferty w inny sposób niż wskazany powyżej skutkuje nieważnością oferty.
2. Oferty należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu oferty cenowej stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz ze specyfikacją oferowanego stołu roboczego- transportera talerzykowego potwierdzającą spełnianie przez niego warunków technicznych i funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
4. Ważność oferty powinna wynosić min. 60 dni.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do ogłoszenia (Formularz oferty). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-30
Data ostatniej zmiany
2022-06-30 14:12:55

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena netto (C)
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
C = Cmin/Co x 100 pkt.
C - liczba punktów dla badanej oferty
Cmin - najniższa cena netto za całość przedmiotu zamówienia spośród uzyskanych ważnych ofert
Co - cena netto za całość przedmiotu zamówienia w badanej ofercie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Karolina Minta
tel.:
e-mail: karolina.minta@concession.pl
Kod CPV:39151200-7
Numer dokumentu:2022-15246-116167
Źródło: Internet i własne
Załączniki: