Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22004771 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa świetlówek oraz zarówek
Organizator:Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Adres: ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 32 4222279, 32 4222796
E-mail:
Opis:DOSTAWA świetlówek oraz zarówek
Rodzaj asortymentu proponowany przez Wykonawcę nazwa producenta 1 2 3 4 5
1.
Świetlówka (nie LED) 120 cm, 36W, światło zimne
szt.
10
2.
Świetlówka (nie LED) 150 cm, 58W, światło zimne
szt.
10
3.
Świetlówki LED 120 cm
szt.
6
4.
Świetlówki LED 60 cm
szt.
6
5.
Żarówka zwykła E27, 60W
szt.
30
6.
Żarówka zwykła E14, 25 W
szt.
4
7.
Żarówka LED GU10, 4W, światło zimne
szt.
8
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do 12.10.2021r. do godz. 10.00 na adres email: zsbrybnik@gmail.com
Termin składania:2021-10-12
Wymagania:1. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. W/w artykuły należy dostarczyć do siedziby szkoły uwzględniając w cenie brutto koszt transportu. 2. Przywołano w niektórych przypadkach przykładowo nazwy własne lub producentów. Takie uzupełnienie opisu poszczególnych elementów zamówienia ma być pomocą dla Wykonawcy w przygotowaniu oferty. Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia
3. Zamawiający nie będzie sporządzał odrębnego zamówienia lub zlecenia na wykonanie dostawy. Przesłana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wskazany przez Wykonawcę e-mail jest równoznaczna z złożeniem przez Zamawiającego zamówienia. 4. Kryteria wybory oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
Cena oferty - 100 % (1% = 1 pkt)
Kryterium cena - należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
? zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
? uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
? sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
? zdolności technicznej lub zawodowej.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto Termin realizacji zamówienia
Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena
Ilość punktów = -------------------------------------------------- x 100
Cena zaoferowana w ofercie badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: