Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa świeżych owoców i warzyw ( w tym kiszonek i soków)
Organizator:Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego
Adres: Ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:17 748 26 43
Opis:Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego zaprasza do złożenia ofert na: dostawę świeżych owoców i warzyw ( w tym kiszonek i soków)
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup niezbędnych produktów do szkolnej stołówki, w celu przygotowania posiłków. Produkty powinny być wysokiej jakości spełniające wszystkie wytyczne zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.2.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 31, Ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów; W nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2023r. do godz. 15.30
Termin składania:2023-11-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
2.01.2024-30.06.2024
Wymagania:Warunki realizacji zamówienia:
Dostawa artykułów spożywczych uwzględnionych w wykazie produktów, bezpłatny dowóz do SP31 samochodem przeznaczonym do przewozu towaru do 2 dni od złożenia zamówienia z 14 dniowym terminem zapłaty.
Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ,,Wykaz artykułów" oraz ,,oferta". Dokumenty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Ocenie poddanie zostaną oferowana cena, oraz dostępność wskazanych produktów. Zamawiający zastrzega, że złożone w postępowaniu oferty zawierające rażąco niską cenę nie będą uwzględnione w dalszym etapie postępowania.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: