Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa świeżych produktów niezbędnych do realizacji warsztatów kulinarno- edukacyjnych
Organizator:Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres: ul. Poniatowskiego 15;, 40-055 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 208 35 06, fax. 32 208 35 89
E-mail:
Opis:Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa świeżych produktów niezbędnych do realizacji warsztatów kulinarno- edukacyjnych w ramach projektu ,,Kolorowo znaczy zdrowo".
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zgodnie z niżej wymienioną specyfikacją asortymentową:
Lp
Nazwa towaru
Ilość
1
Masło extra
1 szt
2
Ser śniadaniowy/kanapkowy naturalny 250g
1 szt
3
Jogurt naturalny gęsty 400ml
5 szt
4
Mleko 3,2 karton 1l
1 szt
5
Jaja ściółkowe 10 szt
1 op
6
Szynka konserwowa w plastrach 200g
1 op
7
Ser żółty w plastrach 200g
1 op
8
Filet z piersi kurczaka 1000g
1 op
9
Pomidory śliwkowe 1 kg
1 op
10
Pomidorki koktajlowe małe 250g
2 op
11
Ogórek zielony długi
2 szt
12
Papryka czerwona
2 szt
13
Papryka żółta
2 szt
14
Koperek pęczek
3 szt
15
Szczypiorek pęczek
1 szt
16
Sałata lodowa
2 szt
17
Sałata strzępiasta ozdobna
2 szt
18
Rzodkiew pęczek
2 szt
19
Jabłko 1kg
2 op
20
Kiwi
5 szt
21
Banany
2 kg
22
Winogrona czerwone
0,5 kg
23
Pomarańcze w siatce 1000g
1 op
24
Cytryny w siatce 500g
1 op
25
Melon galia
1 szt
26
Łosoś norweski wędzony 100g
1 szt
27
Oregano doniczka
2 szt
28
Pietruszka doniczka
2 szt
29
Drożdże kostka 100g
1 szt
30
Chleb tostowy pszenny 500g
1 szt
31
Jarmuż 500g
1 szt
32
Woda mineralna niegazowana 1,5l
2 szt
33
Śmietana kremówka 1000ml
1 szt
34
Sok marchewkowy w kartonie 1l
1 op
35
Sok jabłkowy 1l
1 op
36
Czekolada gorzka 100g
2 szt
37
Maliny mrożone 300g
1 szt
38
Czekolada biała 100g
2 szt
39
Mleczko kokosowe 400g
1 szt
40
Cukier waniliowy
1 szt
41
Mango puree
1 szt
42
Przyprawa do sałatek
1 szt
43
Mieszanka sałat
1 op
44
Bazylia doniczka
1 szt
45
Sok marchewkowy jednodniowy 330ml
4 szt

Dostarczane produkty muszą być najwyższej jakości, z ważnym terminem do spożycia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin składania ofert:

1) Termin składania ofert upływa 10.01.2019 r.
2) Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: eforys@sum.edu.pl
3) Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione.
4) Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
Termin składania:2019-01-10
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Dostawa świeżych produktów nastąpi na podstawie wystosowanego zamówienia do Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy świeże produkty w dniu 14.01.2019 r. do godziny 10.00
Wymagania:6. Kryteria oceny ofert:

Przy ocenie ofert Zamawiający weźmie pod uwagę cenę świeżych produktów. W postępowaniu wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
7. Zakaz powiązań osobowych i kapitałowych:

Zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020" oraz punktem 6.5.2. ,,Zasada Konkurencyjności" pkt 3 ,,Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie."

8. Informacje dodatkowe
1) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym zapytaniu, projekcie Umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej, a także skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Ponadto informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sam sposób,
w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:2. Osoba do kontaktów w sprawach zamówienia:
Ewa Foryś
e-mail: eforys@sum.edu.pl
tel. 32 208 35 06, fax. 32 208 35 89
Źródło: Internet i własne