Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15754674 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa świeżych warzyw i owoców
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Adres: Plac Wolności im. Jana Pawła II 5, 63-300 Pleszew
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (062) 742 11 03 faks: (062) 742 15 40
E-mail:
Opis:Pleszew, dnia 20.07.2018 r. OG.174.24.2018 ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawy świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2018.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

1.4. Zamawiający będzie składał zlecenia za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w dni robocze w godzinach 700-1500. 1.5. Zamawiający wraz ze składanym każdorazowo zleceniem określi ilości towaru z podziałem na miejsce dostawy, zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3. 1.6. Zamawiający zobowiązuje się do składania zleceń w dzień roboczy poprzedzający dzień dostawy. 1.7. Dostarczanie zamawianych warzyw i owoców następuje na podstawie dowodu dostawy na koszt Wykonawcy jego własnym transportem, zgodnie ze złożonym każdorazowo zleceniem w dni robocze w godzinach pomiędzy 700 - 1200.
Miejsce i termin składania ofert: 3.4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego z następującym opisem:
Nadawca: nazwa i adres wykonawcy, pieczęć Adresat: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew pok. nr 157 - sekretariat z dopiskiem: ,,Oferta na dostawy warzyw i owoców. Nie otwierać przed dniem 27.07.2018 r., godziną 1000"

5.2. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2018 r. o godz. 900
Otwarcie ofert:5.3. Zamawiający zapozna się z ofertami dnia: 27.07.2018 r. o godz. 1000
Termin składania:2018-07-27
Miejsce i termin realizacji:1.3. Dostawy realizowane przez Wykonawcę będą dostarczane w dwa miejsca:
1.3.1. do obiektów Zamawiającego znajdujących się przy Pl. Wolności im. Jana Pawła II
5, 63-300 Pleszew - ok. 70% całości asortymentu,
1.3.2. do obiektów Zamawiającego znajdujących się przy ul. Pleszewskiej 2 w Fabianowie,63-330 Dobrzyca - ok. 30% całości asortymentu.

2. Termin wykonania zamówienia.
2.1. Realizacje zamówienia wg każdorazowo dostarczonego zlecenia w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 do dnia 31 sierpnia 2018 r.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych realizacji dostaw towaru następnego dnia roboczego od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego w godzinach pomiędzy 700-1200
2.3. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego sytuacji losowej, której nie można było wcześniej przewidzieć, a jej efektem jest pilna potrzeba realizacji dostawy przedmiotu
Strona 2 z 3
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zamówionego towaru w ciągu 2 godzin od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
2.4. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w pkt. 2.3. Zamawiający jest zobowiązany do jej uzasadnienia w momencie składania zlecenia i zaznaczenia, iż ma ona charakter pilny.
2.5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych realizacji reklamacji dostarczonego towaru w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub, jeżeli istnieje taka możliwość, w terminie dłuższym uzgodnionym przez strony.
2.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany do odebrania reklamowanego przedmiotu umowy i dostarczenie prawidłowego w terminie określonym w pkt. 2.5. na koszt własny.
Wymagania:3. Opis sposobu przygotowania ofert.
3.1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
3.2. Wszystkie strony oferty zawierające zapis wraz z załącznikami powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3.3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający jej de kompletacji.

4. Wykaz dokumentów, które musi zawierać oferta.
4.1. wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego,
4.2. wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
5.1. Oferty na niniejsze zapytanie cenowe można składać w następujących formach:
5.1.1. osobiście (w dni robocze od godz. 700 do 1500) w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 157 - sekretariat.
5.1.2. przesłać do siedziby Zamawiającego na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew pok. nr 157 - sekretariat,
Strona 3 z 3

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
6.1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego.
8. Inne istotne postanowienia.
8.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
8.2. Oferta musi się składać z dokumentów określonych w punkcie 4.
8.3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
8.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.5. Zaleca się powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, w szczególności zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.
8.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
8.7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
8.8. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Kontakt:7. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami.
7.1. W zakresie spraw formalnych - p. Agata Reich - Referent Działu Organizacyjno - Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, tel. 62 7421103 wew. 44, w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Wiesław Chatliński - Zaopatrzeniowiec, tel. 62 7421103 wew. 31.
Numer dokumentu:OG.174.24.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: