Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sygnalizatorów bezruchu
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU
Adres: ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48 61 22 20 200, fax. 48 61 22 20 500
E-mail:
Opis:ROZEZNANIE CENOWE
ZAKUP FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 10 szt. sygnalizatorów bezruchu.
I. Przedmiot zamówienia (opis, wymagania, użytkownik):
1. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania tj. (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zm.).
Miejsce i termin składania ofert: III. Informacje formalne:
1. Termin składania ofert: 13 lipca 2018 r. godz. 13.00, (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).
3. Miejsce i forma składania ofert: ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu ul. Masztalarska 3 (II piętro - sekretariat). Dopuszcza się złożenie oferty faksem na nr +48 61 222 05 66 bądź e-mailem na adres: zamowienia@psp.wlkp.pl.
Otwarcie ofert:4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie KW PSP przy ul. Masztalarskiej 3 w Poznaniu - sala konferencyjna II p.
Termin składania:2018-07-13
Miejsce i termin realizacji:3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Użytkowników, tj.: KP PSP Szamotuły [10 szt.].
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 1 października 2018 r., przy czym nie wcześniej niż 24 września 2018 r.
Wymagania:2. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
II. W ofercie należy podać następujące dane / załączyć odpowiednie dokumenty:
1. Oferowany przedmiot zamówienia (nazwa handlowa, typ, model itp.).
2. Wartość zamówienia brutto wraz z dostawą.
3. Termin realizacji.
4. Warunki i sposób płatności.
5. Okres gwarancji.
6. Dołączyć kartę katalogową produktu.
7. Dołączyć aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (jeżeli dotyczy
W przypadku braku podania w ofercie wymaganych danych określonych w punktach od II.1 do 11.5 Zamawiający uzna ofertę za nieważną. W przypadku braku złożenia wraz z ofertą dokumentu opisanego w punkcie 11.6 i/lub 11.7, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakującego / wadliwego dokumentu w wyznaczonym przez siebie terminie. Brak uzupełnienia skutkować będzie uznaniem oferty za nieważną. Oferta uznana przez Zamawiającego za nieważną nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Warunki płatności: przelew 30 dni.
Ewentualne podpisanie umowy z wykonawcą, który spełni warunki opisane w rozpoznaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę nastąpi w terminie 30 dni od terminu składania ofert po wcześniejszym poinformowaniu dostawcy o terminie jej podpisania. Zamawiający odstąpi od podpisania umowy w przypadku, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania cenowego w przypadku nie otrzymania/wpłacenia od dysponenta zewnętrznego środków finansowych.
Kontakt:Kontakt/pytania w sprawie rozeznania cenowego: wt@psp.wlkp.pl
Numer dokumentu:WT.2370.18.14.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: