Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21112692 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa systemu do formowania wierzchołków balonów wewnątrznaczyniowych
Organizator:POLIMED SP. Z O.O
Adres: Poleczki 12, 02-822 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:537 550 600
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44490
Opis:DOSTAWA systemu do formowania wierzchołków balonów wewnątrznaczyniowych (forma finansowania: leasing)

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0538/20 - LifeBuoy - urządzenie zmniejszające śmiertelność pacjentów z powodu ostrego rozwarstwienia aorty

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do formowania wierzchołków balonów wewnątrznaczyniowych (forma finansowania: leasing) spełniającego następujące minimalne wymagania:
o maszyna do formowania wierzchołków przeznaczona do zwężania rur balonowych
o obsługa tworzyw polimerowych
o czas cyklu: 10-30 sekund na stronę produktu
o średnica rurki: 0,7-9 mm
o średnica szyi w dół: 0,6- 4 mm
o zaciski uruchamiane pneumatycznie
o serwis wliczony w cenę, działający najpóźniej po 24 godz.ch od zgłoszenia usterki (przyjęcie zgłoszenia), czas reakcji maksymalnie 7 dni (+ czas oczekiwania na części zamienne, jeżeli będą wymagane)
-----
The subject of the contract is the delivery of a system for forming tips of intravascular balloons (form of financing: leasing) meeting the following minimum requirements:
o the Necking Machine designed to neck down balloon tubes
o handling of polymers
o cycle time: 10-30 sec per product side
o tube diameter: 0.7-9 mm
o neck down diameter: 0.6- 4 mm
o pneumatically actuated clamps
o service included in the price, working no later than 24 hours from reporting the defect (receipt of the notification), response time up to 7 days (+ waiting time for spare parts, if required)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-24
Termin składania:2021-05-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Ursynów
Miejscowość
Warszawa
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie, zawartej z wybranym wykonawcą w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
The Ordering Party provides for the possibility of awarding a supplementary contract in the amount of up to 50% of the value of the basic contract, as specified in the contract concluded with the selected contractor, within 3 years from the date of awarding the basic contract.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy/zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach:
o zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
o wystąpienia siły wyższej,
o zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
o zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana.
---
Terms of significant changes to the contract
The Ordering Party provides for the possibility of significant changes to the provisions of the concluded contract, in particular in the following cases:
o changes to generally applicable laws, in particular with regard to changes in tax law (e.g. VAT rates), provided that the change has a direct impact on the performance of the subject of the contract and may lead to modification of only those provisions of the contract to which it relates,
o occurance of force majeure,
o changes to the terms of the contract in the event of external causes beyond the control of the Ordering Party or the Contractor, resulting in the inability to meet the original deadlines under the Agreement,
o change of the term of the Agreement in the event of a change in the implementation date of the Project under which the Agreement is implemented.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-22
Data ostatniej zmiany
2021-04-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Całkowita cena netto przedmiotu zamówienia/ total net price of the subject of the contract (waga/weight - 100%)
Cena ma wskazywać całkowity koszt przedmiotu zamówienia (ma uwzględniać wszystkie koszty) / The price is to indicate the total cost (should include all costs related)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Pajewska
tel.: 537 550 600
e-mail: a.pajewska@polimed.com.pl
Kod CPV:42000000-6, 42900000-5
Numer dokumentu:2021-13499-44490, 09_04_2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: