Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18057287 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa szafek przyłóżkowych
Organizator:Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Adres: ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. ostrowski (wielkopolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 595-11-18, fax. 62 736-29-09
Opis:Dostawa szafek przyłóżkowych dla Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 27 sztuk szafek przyłóżkowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1A do zapytania ofertowego, tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Limanowskiego 20/22 - pokój 7 (sekretariat), nie później niż do dnia 04.10.2019r. do godziny 11:00.
Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
Ofertę należy umieścić w kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na:
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
i oznaczonej:
Oferta na Dostawę szafek przyłóżkowych dla Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
znak sprawy: FDZZ.226.37.2019
Nie otwierać przed: 04.10.2019. godz. 11:30
5. Wykonawca ponosi ryzyko wyboru drogi, związane ze sposobem złożenia oferty.
Otwarcie ofert:Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 04.10.2019r. o godzinie 11:30 w pokoju nr 13 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
Termin składania:2019-10-04
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Dostawa , montaż w terminie do 31 października 2019 roku
Wymagania:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub e-mailem, ofertę natomiast należy złożyć w formie pisemnej.
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego będą udzielane drogą elektroniczną oraz publikowane na stronie internetowej www.szpital.osw.pl
IV. Wymagania dla przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał parametry, właściwości oraz spełniał funkcje opisane w załączniku nr 1A ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do zapytania ofertowego . Formularz w/w załącznika należy wypełnić zgodnie z opisem, podpisać i złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie zapisów zaproszenia i udzielonych wyjaśnień, jeżeli Zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści zapytania ofertowego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń.
Do oferty należy dołączyć:
2.1. Załącznik do zapytania ofertowego nr 1 - Formularz oferty
2.2. Załącznik do zapytania ofertowego nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.3. Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 - Wzór umowy
2.4. Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE
2.5. Odpis z KRS, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących Wykonawcę, a w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z tym że pełnomocnictwo winno być w oryginale lub poświadczone notarialnie, podpisane i opieczętowane na każdej ze stron przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty - załącznik nr 1, uwzględniając wymogi i postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca wypełnia wszystkie rubryki tabeli zawartej w załączniku nr 1 wg opisu oraz zgodnie z zasadami działań matematycznych, przy uwzględnieniu aktualnej stawki podatku VAT.
3. Cenę należy obliczyć wg zasady: ilość sztuk/opakowań dla danej pozycji należy pomnożyć razy cenę jednostkową opakowania brutto, co daje wartość brutto dla danej pozycji. Suma wartości brutto wszystkich pozycji określi wartość brutto oferty.
W tabeli należy dodatkowo wypełnić wszystkie rubryki wg opisu.
4. Wartość brutto oferty, stanowić będzie cenę oferty.
5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia.
6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
7. Kryterium oceny ofert - cena 100%
VII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
VIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgodnie z wyborem Zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie podpisana przez strony w siedzibie Zamawiającego w umówionym terminie lub przesłana w celu podpisania do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odeśle Zamawiającemu podpisane umowy w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
IX. Wzór umowy
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do warunków zamówienia.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
Patrycja Wojciechowska tel. 62 595-11-18, fax. 62 736-29-09 , e-mail: zakupy@szpital.osw.pl
Numer dokumentu:FDZZ.226.37.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: