Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14494877 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tabletów
Organizator:Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie
Adres: ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:17 858 07 80 Fax: 17 852 03 61
E-mail:
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pok.202 lub przesłać pocztą do dnia 4.12.2017r. do godz.10:00.
Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie
35-322 Rzeszów,
ul. Załęska 76 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: ,,Oferta - dostawa tabletów " - nie otwierać przed 4.12.2017r., godz.10:30"
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu 4.12.2017r. o godz.10:30 w Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie W pokoju 226.
Termin składania:2017-12-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia do 22.12.2017r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena - 100%
Kontakt:Osobą upoważnioną przez kierownika jednostki do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest: kpt. Grzegorz Data
Kod CPV:30213200-7
Źródło: Internet i własne
Załączniki: