Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tabletów oraz etui z klapką
Organizator:Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
Adres: ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/697730
Opis:WIM 271.2.101.2022 DOSTAWA dla Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy 5 sztuk fabrycznie nowych tabletów oraz 5 sztuk etui z klapką dedykowanych dla oferowanego modelu tableta
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA dla Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy 5 sztuk fabrycznie nowych tabletów oraz 5 sztuk etui z klapką dedykowanych dla oferowanego modelu tableta. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami 1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/697730
Składania : 02-12-2022 09:00:00
Termin składania:2022-12-02
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR WIM.271.2.101.2022 z dnia 29.11.2022r.
(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych tabletów oraz 5 sztuk etui z klapką dedykowanych dla oferowanego modelu tableta zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Zamówienie realizowane jest na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy osób realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych.
2.2 Wykonawca gwarantuje, że ceny zawarte w formularzu stanowiącym załącznik nr 1, będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.
Specyfikacja warunków przedmiotu zamówienia:
* wyświetlacz: dotykowy pojemnościowy, IPS, min. 10.6",
* rozdzielczość ekranu: min. 2000 x 1200px, 400cd/m2,
* pamięć wbudowana: min. 64 GB,
* wielkość pamięci RAM: min. 4 GB LPDDR4x,
* procesor: min. 8-rdzeniowy,
* łączność: Wi-Fi 5, Bluetooth min. 5.0, Modem 4G LTE, WiFi Direct, WiFi Display, GPS-GLONASS, A-GPS,
* dźwięk: Dolby Atmos, 4 głośniki, mikrofon,
* pojemność akumulatora: min. 7450 mAh,
* złącza: Złącze USB-C, Złącze słuchawkowe, czytnik kart,
* obsługa szybkiego ładowania 20 W z wykorzystaniem opcjonalnej ładowarki,
* obudowa aluminiowa,
* 2 kamery: przód/tył min 8MP,
* wbudowane czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik światła otoczenia, czujnik Halla,
* Android 12,
* kolor: srebrny, szary, granatowy, czarny,
* rysik do ekranów pojemnościowych z wbudowanym długopisem,
* dedykowane etui z klapką dla oferowanego modelu (5 szt.) w kolorze czarnym tego samego producenta co tablet.
3. Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych) jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia jak wyżej:
1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia.
4. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz ofertowy (zał. nr 1),
2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:
6.1 Kryterium oceny ofert stanowi w 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym, po zgłoszonym zakończeniu robót budowlanych i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).
6.2 Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,
2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego - Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,
4) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),
5) Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne - powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.3 Warunki płatności:
1) termin płatności - 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy lub zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz.
7. Dowodem odbioru przedmiotu umowy lub zamówienia będzie dostarczenie do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta faktury/rachunku potwierdzonej/go pieczątką wpływu przez Zamawiającego bądź podpisania stosownego protokołu odbioru.
8. Planowany termin podpisania Umowy lub Zamówienia: grudzień 2022 r.
9. Termin wykonania przedmiotu Zamówienia: 3 dni od dnia podpisania Umowy lub Zamówienia.
10. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):
* Justyna Pabian - tel. 52 58 59 438, justyna.pabian@um.bydgoszcz.pl
Korespondencja między Zamawiającym i Oferentem w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może odbywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: justyna.pabian@um.bydgoszcz.pl.
11. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 02.12.2022 r. o godz. 9 00.
12. Składając ofertę Oferent zobowiązany jest załączyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
Brak przekazania Zamawiającemu wymaganego i określonego w pkt. 10 załącznika spowoduje odrzucenie oferty.
13. ,,Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:
1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy."
14. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
Bydgoszcz, 29.11.2022 r.
DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA
URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
BOGDAN TYBORSKI
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy/zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 3 dni od daty zawarcia umowy/zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15, bud. B
85-130 Bydgoszcz
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 697730, WIM 271.2.101.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: