Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20219143 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tablic rejestracyjnych
Organizator:Powiat Nakielski
Adres: ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 386 66 39, fax 52 386 66 25
E-mail:
Opis:zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu prowadzonym
w trybie do 30.000 euro
na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
w następujących ilościach:
Tablice samochodowe, przyczepy - 11 000 szt.
Tablice samochodowe - 500 szt.
- wtórniki
- indywidualne
- zabytkowe
- zmniejszone
- profesjonalne
- zielone
Tablice ciągnikowo-motocyklowe - 800 szt.
T ablice motorowerowe - 300 szt.
Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz.2355 z późn. zm.)
DOSTAWA tablic odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy bezpłatnie do siedziby
Zamawiającego.
2) Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na
tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również przeszkolenie użytkowników w zakresie
prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadab
co najmniej następujące cechy:
a) automatyczne generowanie pozycji zamówienia zawierających kolejne wolne numery po
podaniu jedynie ilości zamawianych tablic oraz ich typu. Wygenerowane w ten sposób
zamówienie powinno uwzględniać (pomijać) niedozwolone numery oraz numery już
wykorzystane. Kolejność odmian tablic dla których generowane są numery rejestracyjne
powinna być zgodna z Rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
b) sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów z właściwym Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów już na etapie
tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze
szczególnym uwzględnieniem:
- zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla
poszczególnych typów i odmian,
- blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter,
c) elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji;
d) obsługa umów z wykonawcami polegająca na ewidencji umów oraz weryfikacji
wartościowej stanu realizacji umowy;
e) możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia na podstawie,
której została zamówiona (zarówno dla tablic nowych jak i wtórników);
f) możliwość odszukania wycofanej tablicy rejestracyjnej oraz zlecenia na podstawie,
którego została przekazana do zniszczenia;
g) możliwość początkowego wprowadzenia numerów już zamówionych przez Urząd
i uwzględnienie (pomijanie) tych numerów podczas składania nowych zamówień;
h) baza danych (wykorzystane numery rejestracyjne, historia zamówień) umożliwiająca
przechowywanie powyżej 2GB danych instalowana lokalnie u Zamawiającego,
i) Wymagania techniczne:
Łatwy w użyciu program instalacyjny niewymagający udziału informatyka i
zaawansowanej wiedzy. Program taki powinien po zakończeniu działania udostępnić
użytkownikowi gotowe do pracy oprogramowanie.
Program powinien posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora
pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii
bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych z wykonanej wcześniej kopii.
Możliwość wysłania formularza zamówień w pliku xml.
Program powinien umożliwiać wydruk zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku
w formacie PDF.
Program powinien działać w systemach Windows 7 i Windows 8 w wersjach zarówno
32-jak i 64-bitowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i alternatywnych.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią w terminie najpóźniej do dnia 26 listopada 2020r.
do godz. 10.00.
Koperta musi być zaadresowana na Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią Ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią oraz dopisek ,,Oferta na dostawę tablic rejestracyjnych" oraz ,,nie
otwierać przed 26 listopada 2020r. 10.00".,
Termin składania:2020-11-26
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności. Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca
wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia właściwego marszałka województwa na produkcję tablic
rejestracyjnych, wystawionego na podstawie art, 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn.zm.).
V. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
aktualne zezwolenie właściwego marszałka województwa na produkcję tablic rejestracyjnych,
wystawionego na podstawie art. 75 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, (kopia podpisana za
zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną przez wykonawcę)
VI. Inne dokumenty wymagane od wykonawców:
1. formularz oferty - załącznik nr 1
2. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich. Cena oferty zostanie wyliczona przez
wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym na podstawie wzoru Zamawiającego, czyli w układzie
podanym w tym formularzu umożliwiającym porównanie ofert.
Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, a w
szczególności:
1. formę wynagrodzenia ustalaną na podstawie niezmiennej ceny jednostkowej,
2. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
3. wykonanie zobowiązań na warunkach określonych we wzorze umowy,
4. cena oferty musi być ceną brutto, (czyli zawierać podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne)
wyrażoną w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5. dopuszcza się możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.
Kod CPV:30195000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: