Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26012869 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tablic rejestracyjnych
Organizator:Powiat Słupski
Adres: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 59 841 85 00
E-mail:
Opis:Zamawiający zaprasza

do złożenia ofert na dostawę do Starostwa Powiatowego w Słupsku tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa do Starostwa Powiatowego tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Opis przedmiotu zamówienia: tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847) i dostarczone w terminie do 48 godzin od dnia otrzymania pisemnego zamówienia. Wykonanie i dostarczanie wtórników tablic rejestracyjnych
w terminie 24 godzin od otrzymania pisemnego zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem, sukcesywne wykonywanie i dostawy tablic rejestracyjnych w ilościach około:
o Tablice samochodowe zwyczajne 2000 kpl.
o Tablice samochodowe zmniejszone 100 szt.
o Tablice motocyklowe zwyczajne 500 szt.
o Tablice motorowerowe zwyczajne 400 szt.
o Tablice samochodowe indywidualne 50 kpl.
o Tablice motocyklowe indywidualne 5 szt.
o Tablice samochodowe zabytkowe 10 kpl.
o Tablice samochodowe zabytkowe zmniejszone 3 kpl.
o Tablice motocyklowe zabytkowe 15 szt.
o Tablice motorowerowe zabytkowe 2 szt.
o Tablice samochodowe tymczasowe 3 kpl.
o Tablice samochodowe tymczasowe zmniejszone 5 kpl.
o Tablice motocyklowe tymczasowe 2 szt.
o Tablice motorowerowe tymczasowe 2 szt.
o Tablice samochodowe profesjonalne 10 kpl.
o Tablice motocyklowe profesjonalne 10 szt.
o Tablice motorowerowe profesjonalne 2 szt.
o Tablice samochodowe na pojazdy elektryczne 50 kpl.
o Tablice motocyklowe na pojazdu elektryczne 10 szt.
o Tablice motorowerowe na pojazdy elektryczne 20 szt.
o Wtórniki tablic 500 szt.
o
oraz
protokolarny odbiór, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia i fizyczne zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do złomowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto zamówienie obejmuje użyczenie i instalację oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy:
1. sprawdzenie zgodności wprowadzonych numerów z właściwym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych
z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847)
2. automatyczne tworzenie zamówień na wszystkie rodzaje tablic z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej;
3. generowanie zakresów zamawianych po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic, uwzględniając niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery;
4. elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji;
5. ewidencja zamówień;
6. weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy;
7. baza danych umożliwiająca przechowywanie powyżej 1 GB danych;
8. dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych
z wykonanej wcześniej kopii;
9. praca na oprogramowaniu w trybie offline (baza danych u Zamawiającego).
Program powinien być dostarczony wraz z ofertą na nośniku (np. płyta CD).
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres: komunikacja@powiat.slupsk.pl do dnia 25.10.2023 r. w postaci skanu dokumentu podpisanego przez wykonawcę lub dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Termin składania:2023-10-25
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
Wymagania:Postępowanie prowadzone bez zastosowania zasad i trybu postępowania określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
o uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, aktualne zezwolenie właściwego marszałka województwa na produkcję tablic rejestracyjnych wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.);
o aktualny certyfikat potwierdzający zgodność produktu z obowiązującymi normami technicznymi wydany przez Zakład Certyfikacji i Badań Instytutu Transportu Samochodowego lub inny równoważny dokument.

Na ofertę składa się:
o formularz oferty;
o kopia wpisu do ewidencji działalności regulowanej;
o kopia certyfikatu potwierdzającego zgodność produktu z obowiązującymi normami technicznymi wydany przez Zakład Certyfikacji i Badań Instytutu Transportu Samochodowego lub inny równoważny dokument;
o kopia licencji programu do elektronicznych zamówień.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:KM.272.4.2023-II
Źródło: Internet i własne
Załączniki: