Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27156896 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa teczek do archiwizacji
Organizator:Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (89) 750 34 72
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ TECZEK DO ARCHIWIZACJI
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa teczek do archiwizacji.
Teczka do archiwizacji - 150 sztuk
- materiał: twarda tektura introligatorska o grubości 1,5-2 mm dwustronnie gładzona,
- wymiary teczki: długość 320 mm, szerokość 220 mm,
- tolerancja wymiarów teczki: szerokość i długość +/- 5 mm,
- grzbiet: szerokość 50 mm (tolerancja +/- 5 mm),
- na grzbiecie wzmocnienie płótnem introligatorskim (preferowany kolor ciemna zieleń)
zachodzącym na okładki ok. 35 mm (przednia i tylna),
- wewnątrz teczki 1 zakładka (skrzydełko na przeszycie dokumentów) o szerokości 40 mm,
oklejona płótnem introligatorskim (ciemna zieleń),
- teczka na dokumenty formatu A4.
Zdjęcia poglądowe:
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) do dnia 17.05.2024 r.
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
Termin składania:2024-05-17
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz.ch 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach
zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosicałkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie
transportu.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.
Warunki zamówienia:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest
do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego
(na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany
w zamówieniu, z dopiskiem: Magazyn Mundurowy).
5. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361).
7. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
8. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na zakup towaru.
9. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie ,,ilość" może ulec zmianie w zależności od wartości
całkowitej oferty.
10. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda
korekty faktury VAT.
11. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie
faktur VAT w formie elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia),
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej
na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
12. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż
podany w punkcie 11 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne
doręczenie.
13. Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą.
14. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację
osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
15. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
16. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 5% wartości zamówienia.
17. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem
zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2.
18. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru,
który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Złożenie reklamacji przez
Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. Koszty związane
z wymianą reklamacyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do
siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji
zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 albo pkt. 18 w wysokości 0,25% wartości
niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu
cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych
w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym,
że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie
Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest
obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
21. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia,
złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 34 72,
że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie
funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona
blokady korespondencji.
22. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób
i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) stosuje się środki
sankcyjne.
23. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
24. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem
(lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia
zamówienia do realizacji.
VI. Wymagane dokumenty.
Podpisany formularz ofertowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami
zamówienia.
VII. Kryterium oceny ofert - cena 100 %. Sposób oceny - minimalizacja.
Kontakt:III. Do kontaktu upoważniona jest niżej wymieniona osoba:
Pani Paulina Purzycka-Dziemiańczuk, tel. (89) 750 34 72.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: