Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24134942 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa telefonów IP wraz z licencjami
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Oddział: Wydział Łączności i Informatyki
Adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/684379
Opis:ZP-917/2022 DOSTAWA telefonów IP wraz z licencjami (ZP-917/2022)
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Telefon IP Cisco z kamerą CP-8865-K9= Gwarancja 36 miesięcy CON-SNT-P8TK96T9 Licencja A-FLEX-NUPL-E Telefon IP Cisco z kamerą CP-8865-K9= Gwarancja 36 miesięcy CON-SNT-P8TK96T9 Licencja A-FLEX-NUPL-E 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Przystawka do telefonu IP Cisco z kamerą CP-8800-V-KEM= Gwarancja 36 miesięcy CON-SNT-P8EEM0E8 Przystawka do telefonu IP Cisco z kamerą CP-8800-V-KEM= Gwarancja 36 miesięcy CON-SNT-P8EEM0E8 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Telefon IP Cisco CP-7861-K9= Gwarancja 36 miesięcy CON-SNT-P7RK96R3 Licencja A-FLEX-NUPL-E Telefon IP Cisco CP-7861-K9= Gwarancja 36 miesięcy CON-SNT-P7RK96R3 Licencja A-FLEX-NUPL-E 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/684379
Zamieszczenia : 02-11-2022 14:30:00
Składania : 10-11-2022 10:00:00
Termin składania:2022-11-10
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy, kosztów świadczonej gwarancji, odszkodowania.
5. Oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdej pozycji zakupowej.
12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
14. Po rozstrzygnięciu postępowania na platformie zakupowej Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie do realizacji lub umowę do podpisania. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i nie odesłania skanu podpisanej umowy przez okres do 5 dni od daty powyższych czynności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Zamawiający wyśle rezygnację z realizacji Zamówienia na wskazany w dokumentach adres poczty elektronicznej, a następnie dokona ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy, który we wcześniejszych postępowaniach Zamawiającego nie dotrzymał warunków realizacji zamówienia lub realizował je bez należytej staranności.
16. Dokumenty złożone przez Wykonawcę posiadające braki formalne, mogą zostać uzupełnione / poprawione w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.
17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy/dostawy odszkodowania w formie kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ich z faktury na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
18. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
19. Zamawiający informuje, że zawarta umowa będzie podlegać publikacji w rejestrze umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty!
Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce;
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach Policji sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Kopeć; adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce;
e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Osoba wyznaczona do kontaktu Michał Sroka tel. 47 801 2212
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Gwarancja producenta 36 miesięcy - Proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Termin dostawy - 30 dni od dnia podpisania umowy (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu KWP w Kielcach i akceptuję wszystkie jego postanowienia - Proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Umowa - Proszę potwierdzić warunki umowy.
umowa_telefony_IP.do [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Oddział: Wydział Łączności i Informatyki
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 684379, ZP-917/2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
2022-11-07 12:26
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.