Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19789173 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-08-31
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Organizator:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 32 359 2000 / 509 442 664
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia.
DOSTAWA telefonów komórkowych zgodnie z tabelą:
L.P
Producent/nazwa model
Ilość Sztuk
Telefon komórkowy Samsung Galaxy A50; ilość pamięci 4/128 GB;
DUAL SIM; kolor czarny
Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 3; kolor czarny
1.
2.
3 szt.
1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekcji Teletechnicznej przy ul.
Bankowej 14 pok. 414 w Katowicach w terminie do dnia ...08 wrzesień 2020r.....
do godz.10.00. (dotyczy oferty w formie pisemnej).
lub na adres mailowy: grzegorz.parzoch@us.edu.pl w terminie do dnia ... ,
08 wrzesień 2020r. do godz. 10.00
(w przypadku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej)
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 wrzesień 2020r. o godz.10.10 w Sekcji Teletechnicznej
Termin składania:2020-09-08
Miejsce i termin realizacji:*4. Warunki realizacji zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania
1)
zamówienia
Miejsce
2)
realizacji
zamówienia:
Uniwersytet
Śląski
w
Katowicach,
Sekcja
Teletechniczna, Katowice 40-007, Ul. Bankowa 14 pok. 414
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub
stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu
składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną
informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
3) Termin gwarancji: min. 12 miesięcy
4) Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia w dni uznane u
Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 8:00
- 15:00
Warunki płatności:
5)
Płatność za dostawę będzie realizowana po wykonaniu dostawy. Zamawiający
zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na konto bankowe Wykonawcy w
terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6)
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych
nie dotyczy
2Druk nr 12 - ZU
*5.
Warunki udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów oceny ofert.
1) Kryterium - Cena. Waga kryterium - 100...%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
Xc punktów =
najniższa cena występująca w ofertach x 100
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
Xc - liczba punktów za kryterium ,,cena"
Otrzymana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 100 %
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko: jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej. wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 .do niniejszego ogłoszenia.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat: zgodnie z Załącznikiem nr 1
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania
winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich
przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja,
spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty
prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub
podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7)* Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej (dotyczy
formy pisemnej):
3Druk nr 12 - ZU
Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr 22/ST/20/GP
,,DOSTAWA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH "
Nie otwierać przed dniem 08 wrzesień 2020r. godz.10.10...
8) Wykonawca
prześle
ofertę
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail
grzegorz.parzoch@us.edu.pl. (w przypadku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej).
*9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów
składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w
górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej
wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji
podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN; w PLN będą również prowadzone rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
(podać walutę, w której ma być podana cena oraz walutę do rozliczeń)
*10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z podpisaną zgodnie ze sposobem reprezentacji ofertą Załącznik nr 1 do Umowy
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
4Druk nr 12 - ZU
- kopie stosownego pełnomocnictwa -w przypadku podpisywania umowy przez osoby
inne
niż wymienione w dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji.
Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub
notarialnie potwierdzonej kserokopii
- w przypadku konsorcjum - prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę
*11. Warunki zmiany zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących
sytuacjach:
1). konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności
uniemożliwiające
dochowanie terminu wynikającego z oferty,
2). konieczności zmiany terminów umownych, w sytuacji gdy brak możliwości
dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego
3). konieczności zmiany adresu dostawy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności,
za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa).
4). wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. 7)
poniżej,
5). ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia
powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z
realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
6). zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,
7). zakończenia serii produkcyjnej danego urządzenia oraz rozpoczęcie produkcji
urządzenia o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez
5Druk nr 12 - ZU
Zamawiającego w dokumentacji
8). wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta
urządzenia, głównego dystrybutora na terenie RP lub Wykonawcę
9). zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na
cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Strony,
10). ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy
Kontakt:Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:
Sekcja Teletechniczna
Grzegorz Parzoch
tel.: 32 359 2000 lub 509 442 664
e-mail: grzegorz.parzoch@us.edu.pl
(dane kontaktowe Przedstawiciela Realizatora prowadzącego sprawę)
Kod CPV:32250000-0
Numer dokumentu:22/ST/20/GP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: