Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15401034 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tonerów
Organizator:109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Adres: Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
E-mail:
Opis:109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9/11 tel./fax 91/8105982, email: przetargi@109szpital.pl, poszukuje sprzedawcy fabrycznie nowych tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
Pod pojęciem fabrycznie nowe Kupujący rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu oraz terminem ważności minimum 12 miesięcy.
Kupujący informuje, że we wskazanych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) pozycjach dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne. Przez produkt równoważny Kupujący rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do produkowanego przez producenta urządzenia, zamknięty fabrycznie z okresem gwarancji minimum 12 miesięcy. Jeżeli w trakcie umowy Kupujący stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, Sprzedający zobowiązany jest do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy.
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku zainteresowania Państwa naszym zapytaniem ofertowym proszę o przesłanie na adres 109 Szpitala Wojskowego oferty cenowej do dnia 25.05.2018 r., do godz. 10.30. Ofertę prosimy sporządzić na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć dokumenty
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) ze wskazaniem producenta tonerów i tuszy
- Oferta sprzedającego (załącznik nr 2)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- w przypadku oferowania produktów równoważnych Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć materiały potwierdzające iż oferowane produkty posiadają parametry równe lub lepsze w stosunku do produkowanego przez producenta urządzenia; w dostarczonych materiałach muszą być zawarte informacje dotyczące producenta, symbolu (nr katalogowy) oferowanego produktu, jego wydajność oraz informacje w oparciu o jaką normę przeprowadzono badania jakości produktu. Zaleca się, aby Sprzedający wskazał której z pozycji w Formularzu ofertowym dotyczy dany dokument.
Oferta powinna być zaadresowana na adres Kupującego:
109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9/11 70-965 SZCZECIN oraz oznakowana następująco: OFERTA CENOWA / TONERY/ NIE OTWIERAĆ PRZED /25.05.2018 r./
Poza oznaczeniami powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres oferenta.
Otwarcie ofert:Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r.
Termin składania:2018-05-25
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie winno być realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb od dnia podpisania umowy będącej załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego przez okres 12 miesięcy.
Wymagania:Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, faksów Kupującego powstałych w wyniku dostarczenia przez niego niewłaściwej jakości tonerów i tuszy.
Jeżeli dostarczone tonery i tusze oraz kasety i folie będą uszkodzone, Kupujący ma prawo zwrócić je do Sprzedającego - w zamian zostaną przesłane (dostarczone) przez Sprzedającego sprawne tonery i tusze w czasie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
Na przedmiot zamówienia składa się również odbiór pustych, zużytych pojemników po tonerach i tuszach przez cały okres trwania umowy. Odbiór zużytych i pustych pojemników nastąpi po telefonicznym zgłoszeniu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. W związku z tą usługą Sprzedający za każdym razem zobowiązany jest przekazać Kupującemu Kartę Przekazania Odpadu.
Szczegółowy opis potrzeb Kupującego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecany przez producenta sprzętu, oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy .
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Uwagi:O wynikach prac komisji zainteresowani zostaną poinformowani w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia ofert.
Numer dokumentu:RPoZP 20/2018/TONERY
Źródło: Internet i własne
Załączniki: