Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, transport, instalacja i uruchomienie nowego trackera laserowego
Organizator:CLOOS-POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Stawki 5, 58-100 Świdnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. świdnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:74851-86-95
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73078
Opis:DOSTAWA, transport, instalacja i uruchomienie nowego trackera laserowego.
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.02-02-0015/21 - Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę Cloos-Polska sp.z o.o.

Część 1
DOSTAWA nowego trackera laserowego.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie nowego trackera laserowego. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Minimalne parametry techniczne/funkcjonalne:
- technologia pomiaru: ADM
- błąd pomiaru 3D: +-20um + 6um/m
- waga: do 13 kg
- max zasięg minimum: R50m
- minimalna odległość pomiaru: 0m
- automatyczne odnajdywanie wiązki: tak
- autolock, kąt pracy:10 stopni
- szybkość śledzenia smr: 1000 hz - system dynamiczny
wbudowany sensor poziomu:+- 2 arc sekundy
- sposób montażu trackera: poziomy, pionowy, pochylony
- zintegrowana kamera
- wbudowany kontroler
- wbudowana bateria
- możliwość integracji sonda skanująca LT
- Klasa IP 52
- czas nagrzewania dla dokładności: 15 min
sonda probingowa:
- błąd pomiaru 3d: 40+5um/m
- skanowanie sondą: tak
Zestaw obejmuje dodatkowo:
- laptop
- oprogramowanie dedykowane
- statyw dla lasera
Okres gwarancji
Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od dnia uruchomienia maszyny.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-15
Termin składania:2021-10-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Miejscowość
Świdnica
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-07
Data ostatniej zmiany
2021-10-07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto
Cena:
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr Sinnicki
tel.: 74851-86-95
e-mail: p.siennicki@cloos.pl
Kod CPV:38636100-3
Numer dokumentu:2021-29396-73078, CS/1/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: