Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20518720 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa trzech sztuk zarządzalnych switchy przemysłowych
Organizator:Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o
Adres: Centralna 36, 31-586 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
podkarpackie
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48728429545
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25755
Opis:DOSTAWA trzech sztuk zarządzalnych switchy przemysłowych.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA trzech sztuk zarządzalnych switchy przemysłowych.
Okres gwarancji
do 31.03.2024
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-13
Termin składania:2021-01-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0107/19 - Rozbudowa centrum badawczo - rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna, w szczególności, w przypadkach:
a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
o Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
o Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
o Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
b) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
o Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
o Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
o Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dostarczą sprzęt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany przez producenta oraz oświadczą, że są producentem lub autoryzowanym dealerem producenta tego sprzętu.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-05
Data ostatniej zmiany
2021-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
o Cena netto (PLN) - waga 100%,
Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tomasz Skrzypiec
tel.: +48728429545
e-mail: projekt_skpt@geotronics.com.pl
Kod CPV:31214100-0
Numer dokumentu:2021-6904-25755, 01/MPP/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: