Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26398788 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tuszów i tonerów
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Adres: Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48564622939
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tuszów i tonerów do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Grudziądzu
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, oryginalnych tuszów i tonerów,
zgodnych z następującym wyszczególnieniem:
o 1 toner symbol TN3480 do drukarki Brother DCP-L5500DN
o 3 tonery symbol TN2421 do drukarki Brother DCP-L2512D
o 12 tuszów symbol 3YM75AE (HP 653) do drukarki HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075
o 5 tuszów symbol 3YM74AE (HP 653) do drukarki HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz bądź przesłać w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@pcprgrudziadz.pl
VIII. TERMIN SKŁADANIA ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 (liczy się data
i godz. wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały badaniu.
Termin składania:2023-12-27
Miejsce i termin realizacji:III. Terminy realizacji
Wymagany czas realizacji zamówienia: do 29 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.
Wymagania:Ceny podane w ofercie winny być wyrażone cyfrą i słownie. Cena winna obejmować całość
zamówienia.
IV. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Wymagane dokumenty
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
? wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego do zapytania ofertowego wzoru.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.).
IX. Możliwość zmiany lub wycofania oferty
Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem zachowania formy pisemnej.
Może zastąpić złożoną ofertą nową, o ile uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W nowej
ofercie musi znaleźć się informacja o wycofaniu wcześniejszej.
Złożenie dwóch ofert przez tego samego Wykonawcę - bez pisemnej informacji o wycofaniu
wcześniejszej oferty - spowoduje ich wykluczenie.
X. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100%
XI. Sposób wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
wg kryterium określonego w punkcie X.
XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed jego rozstrzygnięciem
bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wszystkie
złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na realizację
zamówienia.
XIII. Jednakowa najniższa cena
W przypadku jednakowej najniższej ceny uzyskanej w konkurencyjnych ofertach Zamawiający
skieruje ponownie zapytanie ofertowe do Wykonawców, którzy złożyli te oferty, i wybierze spośród
nich Wykonawcę, który zaproponuje niższą cenę. Jeżeli żaden z Wykonawców nie zaproponuje
niższej ceny od drugiego, postępowanie zostanie unieważnione.
XIV. Informacja o wyborze oferty
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy informację
o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia.
XV. Wystawienie faktury przez Wykonawcę
Niezwłoczne po zawiadomieniu o udzieleniu zamówienia, Wykonawca prześle Zamawiającemu
na adres sekretariat@pcprgrudziadz.pl fakturę, wystawioną zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą,
z uwzględnieniem następujących danych:
NABYWCA: Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-24-10-290
ODBIORCA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
Kontakt:VII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Marcin Dutkowski, m.dutkowski@pcprgrudziadz.pl, tel. 56 46 229 39
Numer dokumentu:PCPR.PS.271.9.2023
Źródło: Internet i własne