Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20769996 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tuszów, tonerów i bębnów
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Adres: aleja Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 52 355 53 50
Strona www:https://osir-inowroclaw.ezamawiajacy.pl
Opis:zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie: dostawa tuszów, tonerów i bębnów na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
2. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa tuszów, tonerów i bębnów na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Opis wymagań (w tym m.in.: min. okres gwarancji, wykaz wymaganej dokumentacji): szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (formularz cenowy).
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty: .elektronicznie na platformie zakupowej eZamawiający. Link do platformy: https://osir-inowroclaw.ezamawiaiacy.pl, termin do 28.02.2021 r.
Otwarcie ofert:7. Termin otwarcia ofert: 1.03.2021 r.
Termin składania:2021-02-28
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: 5 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wymagania:4. Opis kryteriów oceny ofert: cena.................................................. 100%
8. Termin płatności: zgodnie z warunkami umowy, 14 dni od otrzymania faktury w oparciu o faktycznie zrealizowaną dostawę.
10. Inne informacje: dostawy będą realizowane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.
11. Informacje dodatkowe:
1) sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub za pośrednictwem platformy zakupowej, w języku polskim przez osoby upoważnione do jej złożenia,
2) ofertę należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
3) zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępne pod adresem https://efaktura.gov.p 1 / .
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Stachowiak
Numer dokumentu:SI.2310-5/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: