Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzeń monitoringu przemysłowego
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A. Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 32 757 20 89, fax: +48 32 757 23 04
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa urządzeń monitoringu przemysłowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy 323-1)
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.
40-040 Katowice, ul. Lompy 14
pokój nr 410 (sekretariat), piętro IV,
do dnia 19.07.2018 r. do godz. 10:15
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.07.2018 r. o godz. 10:30 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 Sala Konferencyjna - pokój nr 204, II piętro
Termin składania:2018-07-19
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, zwanym w dalszej treści SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium.
Kryteria oceny oferty oraz sposób wyboru oferty najkorzystniejszej i uzyskania ostatecznej ceny:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto (C) - waga 100%.
Numer dokumentu:701801516/01
Źródło: Internet i własne
Załączniki: