Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19585539 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska do badania odporności kolorów tkanin na tarcie
Organizator:MACIEJ SZYMAŃSKI OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY STER
Adres: Człuchowska 12, 60-434 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 781 447 900
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 2020/0720/4 dotyczące dostawy urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska do badania odporności kolorów tkanin na tarcie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska do badania odporności kolorów tkanin na tarcie, których szczegółowy zakres został wskazany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Cel zamówienia
Celem zamówienia, realizowanego w ramach projektu badawczego pt. ,,Uruchomienie specjalistycznego laboratorium badawczego do badania tkanin", realizowanego w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski jest dostawa specjalistycznego stanowiska do badania odporności kolorów na tarcie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska do badania odporności kolorów tkanin na tarcie, których szczegółowy zakres został wskazany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Zgodnie z założeniem, stanowisko badawcze ma umożliwić:
1) badanie odporności wybarwień na tarcie, tarcie suche i mokre, zgodne ze standardem EN ISO 105, AATCC 8/165, M&S C8/C8A/C25/C52, GB/T 3920/5712, NEXT 6/10.
2) określania odporności różnego rodzaju tkanin na ścieranie oraz pilling (tkaniny płaskie), zgodne z normami: ASTM D4966, ASTM D4970, ISO 12947
3) określenia odporności na ścieranie tkanin po potarciu o standardowy abradent (tkanina trąca, bawełniana) lub siatkę drucianą ruchem do tyłu i do przodu na zakrzywionej powierzchni. Tester Wyzenbeek zgodny z ASTM D4157
Dodatkowe przedmioty zamówienia
brak
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 27-07-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Podpisana oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres:
marcin.szulawy@ster.com.pl do dnia 2020-07-27 r. lub złożona osobiście w siedzibie firmy.
Termin składania:2020-07-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swadzim
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia do dnia 31.07.2020
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie niezbędnych możliwości merytoryczne do realizacji przedmiotu zamówienia - weryfikacja
nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia;
Potencjał techniczny
Dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia - weryfikacja
nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia;
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie niezbędnymi zasobami kadrowymi do realizacji przedmiotu zamówienia - weryfikacja
nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia;
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia;
Dodatkowe warunki
brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmian harmonogramu realizacji projektu przez
Zamawiającego,
- warunków płatności, pod warunkiem obustronnej, pisemnej zgody;
- zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego
(w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej oraz
za obustronną pisemną zgodą stron).
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania - oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca musi dostarczyć w sposób wskazany powyżej prawidłowo wypełnione i podpisane załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego (czyli odpowiednio formularz oferty oraz oświadczenie o braku powiązań).
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów
niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Spośród ofert spełniających ww. warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta według kryteriów oceny:
Cena ofertowa (netto) do 100 pkt.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie ww. kryterium/ów:
Cena netto max 100 pkt:
Wzór obliczenia:
(Cena min./ Cena ofert.) x 100 pkt
cena minimalna - najniższa zaoferowana cena wśród ocenianych ofert
cena ofertowana - cena oferowana w rozpatrywanej ofercie
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Sposób obliczenia ceny: cena oferty zostanie obliczona na podstawie wartości podanej przez danego
wykonawcę w ofercie złożonej Zamawiającemu, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej najkorzystniejszych ofert (identyczna punktacja dla Cena
netto), kryterium rozstrzygającym będzie kryterium ekologiczne (E), odnoszące się do stopnia udziału
wartości produktów pochodzących z recyklingu w całości zamówienia, obliczane w następujący sposób:
a) 0% - 0 pkt,
b) 1-10% - 5 pkt,
c) powyżej 10% - 10 pkt.
Wykluczenia
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MACIEJ SZYMAŃSKI OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY STER
Adres
Człuchowska 12
60-434 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
61 840 41 00
Fax
61 848 01 25
NIP
7810018076
Tytuł projektu
Uruchomienie specjalistycznego laboratorium badawczego do badania tkanin.
Numer projektu
RPWP.01.02.00-30-0032/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Szuławy
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 781 447 900
Kod CPV:38970000-5
Numer dokumentu:1254896, 2020/0720/4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: