Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16019833 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzeń zabawowych
Organizator:Miasto Pszów
Adres: ul. Pszowska 534,, 44-370 Pszów
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax: 032 716-08-34
E-mail:
Opis:Miasto Pszów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:
Dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw przy oddziale przedszkolnym Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy:
1) Dostarczyć, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 4 następujące urządzenia posiadające
wymagane atesty:
a) zjeżdżalnię wolnostojącą o wysokości min. 150cm,
b) piaskownicę o powierzchni min. 9m2,
c) huśtawkę ,,ważka" (niesprężynową) pojedynczą,
d) bujak.
2) określić strefę bezpieczeństwa dla oferowanych urządzeń wraz ze wskazaniem niezbędnej
grubości warstwy piasku dostosowanej do wysokości upadku dla każdego z urządzeń.
2. Wszystkie urządzenia winne być dedykowane dla dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Wszystkie urządzenia powinny być pasujące do siebie pod względem materiałowym oraz
estetycznym.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Czas spływania ofert: 17 września 2018 r.
9. Oferty mogą spływać w formie pisemnej, faksem, skanu do e-maila, na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub rysunki
oferowanych urządzeń.
10. Adresy doręczeń ofert: siedziba Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów -
Kancelaria, II budynek, II piętro.
Termin składania:2018-09-17
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji: do 8 października 2018 r.
5. Gwarancja: 36 miesięcy.
Wymagania:III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y
posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego
i zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami, wykonania zamówienia, w tym koszty
dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
5. Podana w formularzu cena stanowi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie)
Rzeczypospolitej Polskiej (PLN).
7. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Pan Franciszek Sobala pod numerem telefonu 032 716-08-37.
Numer dokumentu:IGK.7013.0018.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: