Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18278924 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzenia do badania parametrów cieplnych materiałów
Organizator:Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 91 449 41 11
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2019 r.
na dostawę urządzenia do badania parametrów cieplnych materiałów
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badania parametrów cieplnych materiałów budowlanych. Zaoferowany sprzęt pomiarowy musi, pod rygorem odrzucenia oferty, posiadać następujące cechy i zapewniać następujące minimalne parametry pomiarowe:
o Zakres pomiarowy współczynnika przewodzenia ciepła od 0,01 do 10,0 W/(mK),
o Zakres pomiarowy temperatury od -50 do 200 ?C,
o Dokładności pomiarów lepsza niż 5%,
o Powtarzalność wyników poniżej 1%,
o Możliwość wykonania badań ciał stałych, płynów, proszków i past,
o Próbki referencyjne w zestawie,
o Laptop z odpowiednim oprogramowaniem w zestawie,
o Sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny i posiadać dokumentację,
o Gwarancja min. 12 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta spełniająca powyższe wymogi powinna być skutecznie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jstrzalkowski@zut.edu.pl do dnia 13.11.2019 r., godz. 14:00, lub doręczona w formie drukowanej w tym terminie do sekretariatu Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiA ZUT, 70-311 Szczecin, al. Piastów 50, pok. 290.
Termin składania:2019-11-13
Miejsce i termin realizacji:4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
o Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 6 tygodni od momentu przesłania zlecenia.
o Miejsce wykonania zamówienia: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin.
Wymagania:2. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro - bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Opis sposobu obliczenia ceny (wynagrodzenie Wykonawcy)
Cenę oferty - należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 3. W cenie oferty uwzględnić należy wszelkie należności, w tym transport.
6. Warunki płatności
Przelew na rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności min. 21 dni.
7. Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty
Oferta powinna zawierać:
o Dane teleadresowe firmy,
o Proponowaną cenę netto i brutto za realizację dostawy,
o Opis oferowanego sprzętu, dokumentacja fotograficzna
o Termin realizacji zamówienia.
8. Kryteria oceny ofert
Pod uwagę brane będzie w pierwszej kolejności to, czy oferta spełnia wymogi z punktów 2 - 7 (jest ofertą ważną). Następnie z pośród ofert spełniających wymagania wybrana zostanie oferta o najniższej cenie. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty na cały komplet urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru, w przypadku gdy złożona zostanie tylko jedna ważna oferta.
9. Uwagi
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny. Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.
W przypadku wysłania oferty po upływie terminu składania ofert, oferty niekompletnej lub zawierającej błędy, oferta taka nie będzie rozpatrywana.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Zgodnie z art., 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Kontakt:Osoby do kontaktu: dr inż. Jarosław Strzałkowski, e-mail: jstrzalkowski@zut.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: