Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
Organizator:Zakład Karny w Chełmie
Adres: ul. Kolejowa 112, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (82) 5627877, tel. 82 562 78 53, fax 82 565 35 57
E-mail:
Opis:DOSTAWA urządzenia wielofunkcyjnego
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Opis i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenia na adres zamawiającego.

Na urządzenia, w chwili ich przekazania Zamawiającemu, winny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

Minimalne parametry techniczne i wymagania:

Urządzenie typu Konica Minolta BizHub C300i z, kpl. materiałów eksploatacyjnych pozwalających na wydrukowanie pow. 20000 kopii.
Okres gwarancji - 24 miesiące w tym bezpłatne przeglądy techniczne.
Wyposażenie:
Czytnik kart zbliżeniowych z uwierzytelnianiem w standard MIFARE PLUS X
Moduł łączności przewodowej LAN
25 wydruków/kopii na minutę mono/kolor
format A4, A3
ADF
duplex
dwie kasety na papier po 500 arkuszy
podajnik ręczny 150 arkuszy
kolorowy skaner sieciowy
sieciowy kontroler wydruków
ciekłokrystaliczny panel dotykowy
wydruk/skan z pendrive
wydruk banerowy
HDD
oryginalna podstawa
komplet pełnowartościowych tonerów
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z opisem po dokonaniu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od momentu pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia reklamacji.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 24-miesięcznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę bądź wymianę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na podpisanym i wypełnionym formularzu ofertowym (załącznik nr 3):

- drogą elektroniczną na adres e-mail: zk_chelm@sw.gov.pl,

- faksem na numer: (82) 565 35 57,

- drogą listową lub osobiście do Zakładu Karnego w Chełmie, ul Kolejowa 112, 22-100 Chełm.

W przypadku złożenia oferty osobiście bądź drogą pocztową, koperta powinna być zaadresowana i opisana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Zakład Karny w Chełmie, Ul. Kolejowa 112, 22-100 Chełm

Zapytanie ofertowe: ,,DOSTAWA Urządzenie wielofunkcyjne "

TERMIN SKŁADANIA ofert: 9 listopad 2021 r. do godz. 10:00
Termin składania:2021-11-09
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, w terminie uzgodnionym przez Strony (od poniedziałku do piątku, w godz.ch od 800 do 1400), nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.
Wymagania:Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za całość zamówienia.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Koszty transportu ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty. Kosztem ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie dostawy do magazynu, Zamawiający obciąża Wykonawcę,
Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich posiadania;

Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia;

Dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

Posiadania niezbędnych do realizacji zamówienia środków finansowych i technicznych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia Podwykonawcom;

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin płatności za dostarczony towar: 30 dni od otrzymania towaru

Postanowienia końcowe:

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie, a informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana zainteresowanym stronom.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

kpt. Janusz Winiarczyk - tel. (82) 5627877 e-mail: janusz.winiarczyk@sw.gov.pl
Kod CPV:42962000-7
Numer dokumentu:D/Kw. 2233.25.2021.JW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: