Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17221271 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wag hakowych
Organizator:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
Adres: Dworcowa 1, ,44-190 Knurów
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 718 51 08, 32 717 36 23
Opis:Dostawa wag hakowych przeznaczonych do obsługi magazynu złomu dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę (w jednym egzemplarzu w formie papierowej) w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 104, do dnia 30.04.2019.r. do godz. 08:30
Otwarcie ofert:Data otwarcia : 30.04.2019r. godzina : 09:00 Miejsce przetargu: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice ,, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, sala 105.
Termin składania:2019-04-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:7. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury .
8. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
4. Wykonawca będzie realizował zadanie bez udziału podwykonawcy.
Uwagi:Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%
Biuro Zarządu JSW S.A.
Data publikacji 23.04.2019r Data otwarcia: 30.04.2019r. godz. 09:00 Znak sprawy: 40/2019/KSz
Kontakt:Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają telefonicznie pracownicy KWK ,,Knurów - Szczygłowice":
> Informacje techniczne : Adam Nalepa tel. 32 718 56 40
> Informacje techniczne : Rafał Marmura tel. 32 718 51 08, 32 717 36 23
> Informacje nt. procedury - Izabela Gruziewicz tel. 32 718 58 87
Numer dokumentu:40/2019/KSz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: