Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24550838 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wariografu wraz z przeszkoleniem personelu
Organizator:Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Pubicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Adres: Krupnicza 3, 31-123 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
NIP:PL6762303274
Telefon / fax:503373639
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143019
Opis:DOSTAWA wariografu wraz z przeszkoleniem personelu do obsługi
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.01.00-00-Z102/18 - Czas na nowe kompetencje

Część 1
DOSTAWA wariografu wraz z przeszkoleniem personelu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wariografu.
2. Charakterystyka oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności wariografu:
- rejestrowanie zmian reakcji psychofizjologicznych, pozwalających wnioskować o szczerości lub nieszczerości osoby badanej,
- wbudowane standardowe czujniki, pozwalające na rejestrację takich zmiennych pracy organizmu jak: praca układu oddechowego, zmiany elektrodermalne, praca układu krążenia,
- wbudowane dodatkowe czujniki, mające na celu wykrywania intencjonalnego zakłócania przebiegu badania,
- wbudowane naukowe programy komputerowe służące do interpretacji wyników badania,
- wbudowana biblioteka ze wzorami testów aktualnie wykorzystywanych w badaniach poligraficznych, w tym testów Utah, CIT,
- możliwość edycji pytań stawianych badanym,
- możliwość tworzenia własnych wzorów raportów,
- dowolna konfiguracja danych badanego,
- możliwość tworzenia nowych pól informacyjnych dotyczących badanego,
- możliwość nagrywania, zintegrowanego z poligrafami, plików audio i wideo,
- możliwość importowania badań zarejestrowanych na innych poligrafach.
- urządzenie fabrycznie nowe.
3. Wariograf zostanie dostarczony przez Wykonawcę, na jego koszt, do siedziby Zamawiającego: Ul. Basztowa 10, 31-143 Kraków
Okres gwarancji
-
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-26
Termin składania:2023-01-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-02-01
Koniec realizacji
2023-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
A. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie
przedmiotu zamówienia;
B. nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości;
C. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-18
Data ostatniej zmiany
2023-01-18 15:57:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena (C) - waga 70%
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C =(Cn : Cb ) x 70
Gdzie: Cn - cena oferty najtańszej; Cb - cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Okres gwarancji (G) - waga 30%
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
G =(Gb : Gmax ) x 30
Gdzie: Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji (liczba miesięcy); Gb - okres gwarancji w ofercie badanej (liczba miesięcy)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Moskwa
tel.: 503373639
e-mail: bp@apeiron.edu.pl
Kod CPV:33156000-8
Numer dokumentu:2023-3778-143019, 25/3.5/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: