Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18525645 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wartości niematerialnej i prawnej
Organizator:,,BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 669-994-818
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa wartości niematerialnej i prawnej wraz z wdrożeniem oraz pełnymi prawami autorskimi uniwersalnej platformy komunikacyjnej przy zastosowaniu technologii TIK modelu B2C, w postaci systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem oraz kontroli jego realizacji.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wartości niematerialnej i prawnej wraz z wdrożeniem oraz pełnymi prawami autorskimi uniwersalnej platformy komunikacyjnej przy zastosowaniu technologii TIK modelu B2C, w postaci systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem oraz kontroli jego realizacji w modelu SaaS. Dedykowany system będzie złożony z dziesięciu części modułowych:
rządzanie zasobami ludzkimi (zarządzanie, obsługa i identyfikacja użytkownika);
rządzanie zasobami technicznymi (zarządzanie, przydział ich do realizowanych zadań oraz powiązanie z zasobami ludzkimi);
lendarz (wpisywane spotkania / zadania / terminy realizacji);
munikator (komunikacja on-line użytkowników systemu, zapewniająca łączność z użyciem bezpiecznych kanałów wymiany informacji);
ministracja (zarządzanie systemem, uprawnieniami użytkowników, rozliczania dostępu z poziomu nadzorcy systemu);
cena/rozliczenia (nadzór nad procesem wyceny usług oraz rozliczeniem realizacji);
ablony dokumentów/pisma (tworzenie pism generowanych z systemu, szablony będą powiązane z danymi zawartymi w systemie, możliwość automatycznego generowania pism i wysyłania różnymi kanałami komunikacji);
stęp mobilny (umożliwienie pracy zdalnej uczestników procesu);
py (optymalizacja realizacji zadań w terenie w oparciu o dane z map numerycznych);
port/eksport (import danych w wybranych formatach, linkowanie do zasobów, zadań oraz eksportu, udostępnienia w wybranych formatach).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy wartości niematerialnej i prawnej.
Przedmiot zamówienia
Dostawa wartości niematerialnej i prawnej wraz z wdrożeniem oraz pełnymi prawami autorskimi uniwersalnej platformy komunikacyjnej przy zastosowaniu technologii TIK modelu B2C, w postaci systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem oraz kontroli jego realizacji w modelu SaaS. Dedykowany system będzie złożony z dziesięciu części modułowych:
rządzanie zasobami ludzkimi (zarządzanie, obsługa i identyfikacja użytkownika);
rządzanie zasobami technicznymi (zarządzanie, przydział ich do realizowanych zadań oraz powiązanie z zasobami ludzkimi);
lendarz (wpisywane spotkania / zadania / terminy realizacji);
munikator (komunikacja on-line użytkowników systemu, zapewniająca łączność z użyciem bezpiecznych kanałów wymiany informacji);
ministracja (zarządzanie systemem, uprawnieniami użytkowników, rozliczania dostępu z poziomu nadzorcy systemu);
cena/rozliczenia (nadzór nad procesem wyceny usług oraz rozliczeniem realizacji);
ablony dokumentów/pisma (tworzenie pism generowanych z systemu, szablony będą powiązane z danymi zawartymi w systemie, możliwość automatycznego generowania pism i wysyłania różnymi kanałami komunikacji);
stęp mobilny (umożliwienie pracy zdalnej uczestników procesu);
py (optymalizacja realizacji zadań w terenie w oparciu o dane z map numerycznych);
port/eksport (import danych w wybranych formatach, linkowanie do zasobów, zadań oraz eksportu, udostępnienia w wybranych formatach).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
,,BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
2. Termin składania ofert upływa dnia: 20.01.2020r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).
3. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty - na wyżej wskazany adres - przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego, czy potwierdzenie nadania nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: p. Marek Belter, (tel. 669-994-818, e-mail kontakt@barkley.pl.)
5. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin składania:2020-01-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia styczeń 2020 r.
2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do sierpnia 2020 r.
3. O terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie poinformuje wybranego Wykonawcę.
4. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia usługi zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
1. Oferent winien posiadać doświadczenie w opracowaniu i wdrożeniu co najmniej jednego systemu WEB o wartości co najmniej 350 tys. zł netto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności.
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia jest zobowiązany do przedłożenia wykazu posiadanego doświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, a na wezwanie zamawiającego okaże referencje / protokoły odbioru poświadczające prawidłowe wykonanie zlecenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
2. Wykonawca zapewni w ramach realizacji projektu zespół projektowy skład, którego tworzyć będą co najmniej:
a) jedna osoba - która posiada doświadczenie na stanowisku Kierownika projektu informatycznego, która posiada doświadczenie:
ział w charakterze Kierownika projektu informatycznego w co najmniej dwóch zrealizowanych w ostatnich pięciu latach zamówieniach / zleceniach o wartości nie mniejszej niż 150 tyś. zł netto każde, w tym co najmniej jedno, które dotyczyło wdrożenia / implementacji prac B+R lub systemu WEB;
kształcenie informatyczne lub techniczne;
rtyfikat zarządzania projektem Prince2 lub równoważne;
a) jedna osoba - na stanowisku Architekt systemów informatycznych i / lub oprogramowania, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymagania:
kształcenie informatyczne lub techniczne,
- letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań internetowych;
ział w charakterze głównego architekta w minimum dwóch projektach , które dotyczyły zaprojektowania i wykonania systemu informatycznego w okresie ostatnich 3 lat; co najmniej jeden z tych projektów musiał dotyczyć implementacji prac B+R lub systemu WEB;
b) jedna osoba w charakterze Grafik komputerowy, która spełnia wymagania:
kształcenie wyższe,
najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu grafiki komputerowej;
ział co najmniej w dwóch zakończonych projektach, z zakresu projektowania i budowy systemu informatycznego.
c) trzy osoby w charakterze Programisty, które muszą spełniać następujące wymagania:
nimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w programowaniu językiem .NET, PHP lub równoważnym;
ział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, z zakresu projektowania i budowy systemu informatycznego w okresie ostatnich 3 lat,
ział co najmniej dwóch programistów w projekcie informatycznym, z zakresu wdrożenia lub implementacji prac B+R lub systemu WEB.
Do potencjału kadrowego oferent zaliczyć może pracowników wykonawcy, osoby współpracujące z wykonawcą na podstawie umów cywilno - prawnych oraz podmioty stale z wykonawcą współpracujące na podstawie innych umów.
Jedna osoba nie może być wymieniona w wykazie zespołu projektowego kilkakrotnie z wyłączeniem pkt. c).
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadanego doświadczenie jest zobowiązany do przedłożenia wykazu zespołu projektowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego a na wezwanie zamawiającego okaże poświadczenia posiadanych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia dla osób wchodzących w skład zespołu projektowego.
Dodatkowe warunki
Oferent musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO ważny na dzień złożenia oferty.
Wniosą wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami pkt. XII niniejszego Zapytania ofertowego.
Posiadają polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 700 tyś. zł.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w co najmniej 5 spotkaniach konsultacyjno - roboczych. Częstotliwość spotkań będzie uzależniona od zaawansowania prac nad systemem. Spotkania odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tj. ul. Frezerów 3, Lublin lub w siedzibie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany danych Wykonawcy lub zmiany wynikającej z przekształcenia przedmiotowego po stronie Wykonawcy;
2) zmiany ceny wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, czy wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikających z tych zmian.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany Umowy w przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającego wpływ na przedmiot i warunki Umowy,
2) zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub / i Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy;
3) powstanie nadzwyczajnej okoliczności będących ,,siłą wyższą", skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy lub grożącą rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, przy czym jako ,,siłę wyższą" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach.
Kryterium I: Cena oferty netto (Co)
Waga: 85 %
Kryterium II: Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oraz aktualizacji (Cg)
Waga: 15 %
2. Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie określonym niniejszym zapytaniem i spełniają warunki udziału w postępowaniu).
1) Kryterium I: Cena oferty netto (Co) - 85% zostanie obliczone według formuły:
najniższa oferowana cena netto
Co= ----------------------------------------------------- x 85 pkt
cena oferty badanej netto
Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 85 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Kryterium II: Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu (Cg) - 15% zostanie obliczone według poniższej formuły. Czas gwarancji należy podać w latach.
czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oraz aktualizacji oferty badanej
Cg = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt
najdłuższy czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oraz aktualizacji
Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oraz aktualizacji nie może być krótszy niż 3 lata. Oferty zawierające czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oraz aktualizacji poniżej 3 lat zostaną odrzucone. Oferta w Kryterium II może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Na potrzeby oceny ofert Zamawiający zastrzega, że oferty zawierające czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oraz aktualizacji dłuższy niż 6 lat oceniane będą jako zawierające 6 - letni czas gwarancji. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Przez aktualizację Zamawiający rozumie aktualizację systemu wynikającą bezpośrednio ze zmian przepisów prawa.
3. Łączna ocena ofert:
1) Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I (Co) zostaną dodane do punktów uzyskanych przez nią w ocenie oferty w Kryterium II (Cg) i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Łączna ocena oferty = Co + Cg
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Związkowa 26
20-148 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
669 994 818
Fax
ND
NIP
7123203856
Tytuł projektu
Rozwój Barkley Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty wyników prac B+R w postaci innowacyjnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem i kontroli jego realizacji.
Numer projektu
RPLU.03.07.00-06-0170/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Belter
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:1223545
Źródło: Internet i własne
Załączniki: