Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17699410 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa warzyw i owoców
Organizator:Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
Adres: Jaświły 71, 19-124 Jaświły
Województwo / powiat: podlaskie, pow. moniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 085 7168051 085 7278050 fax. 085 7278051
E-mail:
Opis:dostawa warzyw i owoców na zaopatrzenie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r.
(opis zamówienia)
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert: 30.07.2019r. godz. 9.30
2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach /sekretariat pokój nr 13/
3. Forma składania ofert:
- poczta elektroniczna: sekretariat@jaswily.pl
- pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, Jaswiły71, 19-124 Jaświły
Termin składania:2019-07-30
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2019r. do 30.06.2020r.
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 11/2018 z dnia 21 maja 2018r. z zastrzeżeniem art. 70 ust. 3 oraz art. 70 ust.2 Kodeksu Cywilnego.
Kontakt:8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: pod numerem telefonu 857278050
Źródło: Internet i własne
Załączniki: