Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20657701 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa węgla kamiennego ekogroszek
Organizator:Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego
Adres: Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza
Województwo / powiat: małopolskie, pow. proszowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 12 386 95 25, fax 12 386 90 04 wew.100, tel. 12 386 95 25 wew.118
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia:
,, DOSTAWA węgla kamiennego ekogroszek w ilości 50 TON luzem dla Domu
Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach 64,
32-104 Koniusza"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego luzem - ekgroszek bez
akcyzy w ilości 50 ton - 2 dostawy: 2 partie po 5 ton + 4 partie po 10 ton locco
plac opałowy DPS-u.
Plac opałowy jest pod dużym kątem nachylenia, droga dojazdowa do placu
opałowego jest wąska.
W przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na przejazd tą drogą, to
dostawy określone przez Zamawiającego jako partie o ładowności 10 ton zostaną
zamienione na partie o ładownosci 5 ton i wjazd bezpośredni po terenie DPS-u
(ograniczenie ładowności samochodu ze względu na stan techniczny podłoża). Z
tego tytułu Wykonawcy nie należy się dodatkowa zapłata.
Wszelkie koszty Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferowanego
węgla.
W przypadku, gdy węgiel nie będzie spełniał parametrów jakościowych, Zamawiający
odmówi przyjęcia węgla.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000PLN
2. Wymagania jakościowe węgla:
? Wartość opałowa min. 27.500 kJ/kg - max 29.000kJ/kg
? zawartość popiołu max 6%
? zawartość siarki max 0,5%
? granulacja węgla 5-25 mm
? zawartość wilgoci max 10 %
? typ : 31 - 32
? węgiel o jak najniższej spiekalności.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami Zamawiającego wynikającymi
z zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta najkorzystniejsza
przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego Łyszkowice
64, 32-104 Koniusza na dzienniku podawczym - Sekretariat, do dnia 10.02.2021r. do godz. 10:00 co
oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z widoczną pieczątką
wykonawcy (nazwą i adresem Wykonawcy) i zaadresowaną:
,, DOSTAWA węgla kamiennego ekogroszek w ilości 50 TON luzem dla Domu Pomocy Społecznej
im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza".
Oznaczenie sprawy AG.271.3.2021 - OFERTA.
Nie otwierać przed dniem 10.02.2021r., do godz.: 10:15.
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w siedzibie DPS-u tj. Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza w biurze Działu Administracyjno - Gospodarczego w dniu 10.02.2021 r., o godz.:10:15.
Termin składania:2021-02-10
Miejsce i termin realizacji:III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia - do 31.03.2021r.
Wymagania:IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych powyżej.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego , w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający, żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w §5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
PODWYKONAWCY
Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.
V WARUNKI WYKLUCZENIA
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
? uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
? pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Powiązanie takie stanowi o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
VI ODRZUCENIE OFERTY
Odrzuceniu podlegają oferty:
? których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
? złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych
w zapytaniu ofertowym.
? złożone oferty poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania.
VII WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
b) Wypełniony i parafowany na każdej stronie wzór umowy - Załącznik Nr 2
c) Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym opisanych w części V
niniejszego Zapytania ofertowego (zawiera Formularz ofertowy - Załącznik nr 1).
d) Odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej.
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
f) Certyfikat jakości węgla potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wystawiony
przez kopalnię z której pochodzi węgiel wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
dostawy węgla.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmieniać producenta dostarczającego mu towar.
1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - oświadczenia, o których
mowa powyżej powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi tj. przedsiębiorców
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą wspólnie
działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji
Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można
dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna
jest forma skrócona.
Oświadczenia złożone w oryginale oraz dokumenty złożone w formie oryginału lub kserokopii
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oraz podpisane przez osoby
podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii
dokumentów - w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć
dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności.
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania dokumentów przez
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w części VII składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VII , zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w części VII powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i
czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2.Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ,,Oferta".
3.Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
4.Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.
6.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
XIII KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
XIV FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3.Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany
przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.
Uwagi:4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Adama
Chmielowskiego Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza tel. 12 386 95 25
- inspektorem ochrony danych osobowych DPS Łyszkowice jest p. Konrad Jankoś, adres e-mail:
IOD@PQ.NET.PL;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
~ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
~ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XV WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zaproszenia do składania ofert.
Kontakt:VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie lub e-mailem.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Kierownik Działu Administracyjno-
Gospodarczego tel. 12 386 95 25 wew.118, e-mail: lyszsoc@interia.pl w dniach od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00 - 15.00.
Numer dokumentu:AG.271.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: