Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 879-75-02, 61 879-70-06
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:DOSTAWA wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego
(montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
i pralni oraz dostawa z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Stare Żegrze i Polan w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację portalu internetowego lub systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.
Specyfikacja:Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w ?SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA?, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl.
Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu osiedle Stare Żegrze 41-42, do dnia 21.06.2023 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2023 r. o godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań
Termin składania:2023-06-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2023 r.
Realizacja na osiedlach Stare Żegrze i Polan w Poznaniu
Wymagania:Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do dnia: 20.06.2023 r. przelewem na podane wyżej konto.
Uwagi:Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Anna Napierała , Patrycja Szymańska
Źródło: Internet i własne