Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18501008 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wody
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Adres: ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (094) 35-51-400, tel. 94 355 14 03
E-mail:
Opis:Dostawa wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujących ilościach:
- dystrybutory (woda ciepła i zimna) - do 10 szt.
- woda w pojemnikach 18,9 L (dopasowana do dystrybutorów) - do 200 szt.
- woda w opakowaniach z tworzywa sztucznego o pojemności 1,5 L (gazowane, delikatnie gazowana i niegazowana) - do 10000 szt tj. zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowania przez Zamawiającego.
- woda w opakowaniach z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 L (gazowana, delikatnie gazowana i niegazowana) - do 7500 szt. tj. zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowania przez Zamawiającego
Dystrybutory powinny być dostarczone do 01.01.2020, natomiast woda w miare potrzeb Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wody do MOSiR) lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e-mail: np.,,ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wody do MOSiR") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz.10:00. Decyduje termin wpływu oferty do sekretariatu MOSiR lub na wskazany adres e-mail.
Termin składania:2019-12-17
Miejsce i termin realizacji:Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wymagania:Kryterium oceny ofert
Cena - 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Informacje
1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
2) Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
4) Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl
Numer dokumentu:DT.072.1.56.2019.MR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: