Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17056973 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wody mineralnej
Organizator:KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU
Adres: ul. Romualda Traugutta 7, 57-300 Kłodzko
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0748657201, tel: 74 865 72 08
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ 2019 Dostawa wody mineralnej
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
(nazwa zamówienia)
Do postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
I Nazwa i adres Zamawiającego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ul. Traugutta 7, 57 - 300 Kłodzko
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa 2016 sztuk wody mineralnej gazowanej w butelce 1,5L plastikowej bezzwrotnej.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia do:
- KP PSP w Kłodzku (ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko), 1008 szt.
- JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Mickiewicza 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka) - 504 szt.
- JRG PSP w Nowej Rudzie (ul. Piłsudskiego 14, 57-400 Nowa Ruda) - 504 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę można złożyć w terminie do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej (skan formularza ofertowego) na adres e-mail: logistyka@kppsp.klodzko.pl lub w formie papierowej (zaklejona koperta) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ul. Traugutta 7, 57 - 300 Kłodzko, do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia
1. Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Wymagania:2. Dostawa na koszt wykonawcy.

IV. Sposób przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi zawierać cenę brutto za 2016 szt. wody mineralnej gazowanej w butelce 1,5L plastikowej bezzwrotnej oraz informację o cenie jednostkowej.
3. Oferta powinna bvć:
o opatrzona pieczątką firmową,
o posiadać datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
o podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i została złożona przez Wykonawcę niepodlegającemu wykluczeniu oraz uzyska najniższą cenę brutto za realizacje przedmiotu zamówienia.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. Zgodnie z art. 87 ustawy PZP Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
VII. Dodatkowe informacje
1. Warunki płatności: przelew 14 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą w zakresie szczegółów realizacyjnych.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy z wybranym wykonawcą.
W niniejszym zapytaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres logistyka@kppsp.klodzko.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
o zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
o unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Kontakt:Dodatkowych informacji udzielają: st. sekc. Krystian Rak oraz Zbigniew Grochowski
Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny KP PSP w Kłodzku - telefon: 74 865 72 08
Numer dokumentu:PT.2370.8.2019, 7/ 2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: