Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17251373 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wody pitnej gazowanej i niegazowanej
Organizator:34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 26 115 56 59
E-mail:
Opis:Dostawa wody pitnej gazowanej i niegazowanej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia wody pitnej gazowanej i niegazowanej dla pracowników Resortu Obrony Narodowej 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu 34 WOG.
2) Towar należy dostarczyć w opakowaniach jednostkowych o pojemności 1,5 l (woda gazowana i niegazowana) oraz butlach o pojemności 18,9 l (woda niegazowana) Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca bezpłatnie wyposażył jednostki i instytucje na rzecz, których realizowany będzie przedmiot zamówienia, w dystrybutory przeznaczone do dozowania wody dostarczanej w butlach o pojemności 18,9 l oraz stojaki na wskazane wyżej butle. Dostarczona woda musi być jednakowo zdefiniowana w poszczególnych rodzajach opakowań.
3) Towar musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.
4) Okres przydatności do pożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
5) Wykonawca najpóźniej w terminie zgodnym z terminem pierwszej dostawy wody, dostarczy
i dokona montażu dystrybutorów i stojaków na butle 18,9 l w jednostkach pozostających na zaopatrzeniu 34 WOG.
6) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, o dokonanej dostawie, w dniu jej realizacji.
7) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć faktury VAT lub rachunki za dokonane dostawy na adres Zamawiającego, po każdym zakończonym miesiącu do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu w którym realizowano dostawy.
8) Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.
Specyfikacja:11) Szczegółowe warunki zamówienia (Formularz ofertowy, Formularz kalkulacji ceny ofertowej, oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia) można pobrać ze strony internetowej www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka: BIP/Ogłoszenia/ Zamówienia) lub mogą one zostać przesłane na wniosek Wykonawcy na jego adres e-mailowy.
3) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka: BIP/OGŁOSZENIA/ ZAMÓWIENIA).
Miejsce i termin składania ofert: 8) Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie,
ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów
Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1
do dnia 08.05.2019 r. do godz. 10:30.
Otwarcie ofert:9) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: w dniu 08.05.2019r. o godzinie 11:00.
Termin składania:2019-05-08
Miejsce i termin realizacji:9) Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę do dnia 30.10.2019 roku. Ostatecznym terminem rozliczenia jest dzień 30.10.2019 r.
10) Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania co najmniej jednej dostawy w miesiącu
(poniedziałek - piątek).
Wymagania:2. Sposoby porozumiewa Zamawiającego i Wykonawcy
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:
a) pocztą elektroniczną - na adres e-mailowy: zamowienia34wog@ron.mil.pl - dokumenty powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę;
b) pisemnie na adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ul. Krakowska 11b (budynek 12, pok. nr 8), 35-111 Rzeszów.
2) Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer referencyjny postępowania (RR/377/2019)
3. Przygotowanie oferty i sposób jej złożenia

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz
z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie pisemnej
(w oryginale) lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
7) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.
Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:

Dostawa wody pitnej gazowanej i niegazowanej
sprawa nr RR / 377 / 2019
Nie otwierać przed 08.05.2019 r. godz. 11:00.

i zaopatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy;
UWAGA I:
Dostosowanie się przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego powyżej wzoru opisu koperty zawierającej ofertę w przedmiotowym postępowaniu zagwarantuje nienaruszalność oferty Wykonawcy oraz brak możliwości zapoznania się z jej treścią aż do czasu jawnego jej otwarcia w wyznaczonym terminie.

UWAGA II:
Miejsce składania ofert (tj. Kancelaria Jawna) znajduje się na terenie 34 WOG
w budynku nr 12 w pok. nr 1, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych
w Biurze Przepustek przy bramie głównej, po okazaniu dokumentu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dotarcia do kancelarii. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej!
4. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych poprawnie pod względem merytorycznym na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena - gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
? 100 pkt
C0 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną
CMIN - najniższa zaproponowana cena wśród ofert ważnych
CB - zaproponowana cena oferty badanej
2) Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) W postępowaniu o udzielnie zamówienia nie bierze się pod uwagę ofert Wykonawców, którzy:
a) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali inne zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego,
b) figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (oświadczenie o wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znajduje się w druku oferty),
c) złożyli ofertę niepoprawną merytorycznie, w szczególności której treść nie odpowiada wymogom niniejszego ogłoszenia.
4) Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1;
b) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 1A
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentu, o którym mowa powyżej Zamawiający w terminie od dnia otwarcia ofert do dnia rozstrzygnięcia postępowania, zastrzega sobie prawo do jego pozyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ryzyko z tego tytułu ponosi Wykonawca;
d) Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale.

5. Udzielenie zamówienia i postanowienia końcowe

1) Udzielenie zamówienia może nastąpić niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt przyszłej umowy przedstawiony został
w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
3) Środki ochrony prawnej - w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się środków ochrony prawnej - niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego (rozpoznanie rynku) którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od uzyskanych cen ofertowych oraz posiadanych na ten cel środków finansowych. Zmniejszenie lub zwiększenie wielkości zamówienia następować będzie w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe i wymagać będzie złożenia oferty dodatkowej z formularzem cenowym, uwzględniającymi zmniejszone lub zwiększone wielkości asortymentu po cenach jednostkowych zaproponowanych w ofercie pierwotnie przedstawionej.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji na dowolnym etapie postępowania.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Uwagi:6. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

1) W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://34wog.wp.mil.pl/pl/67.html zawarto stosowną klauzulę informacyjną dla osób fizycznych przystępujących i biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zapoznać się treścią przedmiotowej klauzuli jak również respektować zawarte w niej postanowienia
i zasady.
Kontakt:4) Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:
-sprawy merytoryczne: p. Agata WANOWICZ;
-sprawy proceduralne: p. Katarzyna KOZAK, p. Dominika ZGŁOBIŚ.
Numer dokumentu:RR/377/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: