Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18763412 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa worków
Organizator:Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:(22) 277 04 70, 22 277-04-52, 22 277-04-12
E-mail:
Opis:,,Dostawę worków wykonanych z folii LDPE"
Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty jest określony
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: do dnia 12.02.2020 r. do godz. 14:00
Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie /pok. 303/:
? adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
Termin składania:2020-02-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Do oferty należy dołączyć jako próbkę po 1 szt. każdego rodzaju worka. Próbki będą podstawą do oceny
zgodności oferowanych worków z opisem przedmiotowym zamówienia. Próbki nie podlegają zwrotowi.
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w terminie składania ofert
określonym w ogłoszeniu.
Komórka organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta realizująca zamówienie:
DZIAŁ EKSPLOATACJI
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca musi złożyć wypełniony:
? formularz ofertowy wraz z próbkami worków.
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zarządu
Oczyszczania Miasta, na której zostało zamieszczone ogłoszenie, o wyborze najkorzystniejszej oferty
lub o unieważnieniu postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
7. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Michał Kopecki tel. 22 277-04-52; email: kopecki@zom.waw.pl
Magdalena Zabłocka tel. 22 277-04-12; email:zablocka@zom.waw.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: