Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych
Organizator:Akademia WSB
Adres: ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:322959343
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie Laboratoriów Metrologii Akademii WSB na Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie - Zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie Laboratoriów Metrologii Akademii WSB na Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie Laboratoriów Metrologii Akademii WSB na Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Specjalistyczne wyposażenie Laboratoriów ma na celu podniesienie jakości kształcenia studentów Akademii WSB - w zakresie kształcenia specjalistów posiadających kompetencje adekwatne do potrzeb rynku pracy. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu ,,EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Przedmiot zamówienia
Dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie Laboratoriów Metrologii Akademii WSB na Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.
1. Wózek warsztatowy - 8 sztuk, o parametrach nie gorszych niż:
1) wózek metalowy
2) wyposażony w 4 skrętne kółka z których 2 posiadają hamulec;
3) stabilny, funkcjonalny i wyposażony w:
- 3 szuflady - każda z szuflad wysuwana na prowadnicach łożyskowych oraz zamykana osobnym zamkiem;
- 1 szafkę wyposażoną w półkę zamykaną zamkiem;
- rozsuwany, wyłożony gumą, blat roboczy który stanowić ma górną część wózka, zamykany na zamek;
- schowek pod blatem z dodatkową przestrzenią na narzędzia.
4) minimalne wymiary wózka: wys/szer/gł 920x520x860mm
5) wyposażony w wygodny uchwyt pomagający sprawnie manewrować wózkiem;
6) w komplecie 2 kluczyki do każdego z zamków.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 23-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2019 r. do godziny 09:00 (decyduje data do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-09-23
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: miejscowość: Dąbrowa Górnicza oraz miejscowość: Cieszyn
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Miejsce dostawy:
1) Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Cieplaka 1c - 4 sztuki;
2) Cieszyn 43-400, ul. Frysztacka 44 - 4 sztuki.
2. Termin dostawy: 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia pisemnie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00 na dres:
1) Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Cieplaka 1c lub drogą elektroniczną na adres: aradziejewska@wsb.edu.pl, oraz
2) Cieszyn 43-400, ul. Frysztacka 44 lub drogą elektroniczną na adres: gadam@wsb.edu.pl).
4. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Potencjał techniczny
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Dodatkowe warunki
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:
1. Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr 17/POWR/ZR21/2019 - Formularz oferty.
2. Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 17/POWR/ZR21/2019 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 17/POWR/ZR21/2019 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym.
4. Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 17/POWR/ZR21/2019 - Zaparafowany wzór umowy dostawy.
5. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni złożone oferty pod względem ich formalnej zgodności z treścią zapytania ofertowego a także spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem ,,spełnia" lub ,,nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
2. Ocenie będą podlegały oferty złożone przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz oferty, które nie zostały odrzucone.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium cena:
Kryterium cena brutto oferty - max 100 pkt. (waga 100%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 100 pkt.
P - liczba otrzymanych punktów, Cn - najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co - cena brutto oferty ocenianej.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.
4.1 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
4.2 zasadą uczciwej konkurencji,
4.3 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
4.4 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.
Wykluczenia
Informacje o wykluczeniach z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 17/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AKADEMIA WSB
Adres
Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
śląskie , Dąbrowa Górnicza
Numer telefonu
322959343
Fax
322959344
NIP
6291088993
Tytuł projektu
EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl
Kod CPV:39162100-6
Numer dokumentu:1206264, 17/POWR/ZR21/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: