Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26020115 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wózków widłowych
Organizator:Bolmet Recycling Sp. z o.o
Adres: Przemysłowa 5, 67-300 Wiechlice
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żagański
Państwo: Polska
NIP:PL6372199610
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/177280
Opis:DOSTAWA wózków widłowych (2 szt.)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-08-0005/21 - Wdrożenie nowej technologii wytwarzania stopów mosiądzu

Część 1
Wózki widłowe

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem przetargu są wózki widłowe - 2 szt.
Oferowane urządzenia powinny posiadać następujące parametry:
a) Wózek widłowy 1. (1 szt.)
? Udźwig nominalny: 2500 kg
? Długość wideł: 1400 mm
? Silnik: LPG
? Silnik spełniający najnowszą normę STAGE V
? Maszt: Triplex
? Wysokość podnoszenia: min. 4700 mm
? Przesuw wideł zawieszany
? Ogumienie: Superalastyczne
? System ważący poglądowy na wyświetlaczu wózka
? Kolor wózka: żółty (względy bezpieczeństwa)
? Wymiary wózka widłowego:
- całkowita szerokość wózka: max 1150 mm
- długość wózka do czoła wideł: max 2560 mm
- wysokość kabiny: max 2145 mm
- wolny skok wideł: min. 1090 mm
b) Wózek widłowy 2. (1 szt.)
? Udźwig nominalny: 3500 kg
? Długość wideł: 1400 mm
? Silnik: LPG
? Silnik spełniający najnowszą normę STAGE V
? Maszt: Triplex
? Wysokość podnoszenia: min. 4700 mm
? Przesuw wideł zawieszany
? Ogumienie: Superalastyczne
? System ważący poglądowy na wyświetlaczu wózka
? Kolor wózka: żółty (względy bezpieczeństwa)
? Wymiary wózka widłowego:
- całkowita szerokość wózka: max 1290 mm
- długość wózka do czoła wideł: max 2795 mm
- wysokość kabiny: max 2175 mm
- wolny skok wideł: min. 1225 mm
Zakres zamówienia dotyczy: dostarczenia urządzeń do zamawiającego w przyjętym terminie realizacji wraz z aktualnym badaniem UDT.
Zaoferowane urządzenia muszą być nowe.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-26
Termin składania:2023-10-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
żagański
Gmina
Szprotawa
Miejscowość
Wiechlice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-11-03
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 03.11.2023 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie ,,Warunki zmiany umowy".
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
- charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz ofertowy
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być złożona w Bazie Konkurencyjności, przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie ,,Osoby do kontaktu", osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie ,,Termin składania ofert". Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy). Oferty złożone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności niezawierające podpisanego formularza ofertowego nie będą rozpatrywane.
Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-10-19
Data ostatniej zmiany
2023-10-19 14:24:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (waga: 100 %)
Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt
W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr Zientara
tel.:
e-mail: piotr.zientara@bolmet.pl
Kod CPV:42415110-2
Numer dokumentu:2023-1403-177280
Źródło: Internet i własne