Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wraz z montażem lamp zespolonych sygnalizacji ostrzegawczej LED, pojedynczych lamp ostrzegawczych LED oraz innych akcesoriów w samochodach służbowych
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu
Adres: ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec
Województwo / powiat: śląskie, pow. lubliniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (34) 356 24 18
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
,,Dostawa wraz z montażem lamp zespolonych sygnalizacji ostrzegawczej LED, pojedynczych lamp ostrzegawczych LED oraz innych akcesoriów w samochodach służbowych Citroen C3 będących w dyspozycji poszczególnych Rejonów Oddziału GDDKiA w Katowicach".
Zakres przedmiotu zamówienia:
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nie noszący śladów użytkowania, objętych min. 24 miesięczną gwarancją producenta:
1) 12 kpl. lamp zespolonych sygnalizacji ostrzegawczej LED - przód pojazdu - dostawa wraz z montażem;
2) 10 szt. pojedynczych lamp ostrzegawczych LED - dostawa;
3) 13 kpl. gumowych dywaników - dostawa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (zwany da lei ,,OPZ") stanowiącym załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu, ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec, lub
b) e-mail: twesolowski@gddkia.gov.pl , lub
c) faksem nr (34) 356 24 18
do dnia: 27.01.2020 r. do godz. 12:00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data i godzina wpływu).
Termin składania:2020-01-27
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane: I. Kryteria oceny oferty:
Kryterium wyboru będzie stanowić najniższa cena - cena 100%
Liczba punktów w kryterium cena (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C= Cmin/Co x 100 pkt

gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
II. Wymagania co do zakresu zamówienia, które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena:
2.1. Określone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania.
Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.
2.2. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia.
2.3. Warunkiem bezwzględnym udzjelenia zamówienia Wykonawcy jest posiadanie przez warsztat/serwis Wykonawcy autoryzacji producenta pojazdu, tj. firmę Automobiles Citroen, obejmującą swym zakresem wykonanie całości przedmiotu zamówienia z zachowaniem gwarancji udzielonej na w/w pojazd przez producenta pojazdu dla Zamawiającego.
2.4. Wykonawca w kalkulacji ceny ofertowej oszacuje wszystkie części/materiały niezbędne do realizacji całości przedmiotu zamówienia, których zastosowanie nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej na w/w pojazd przez producenta pojazdu dla Zamawiającego.
III. Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
3.1. Ofertę należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Formularz należy wypełnić w każdej pozycji, tj. w tabeli należy wpisać odrębnie dla każdej pozycji cenę jednostkową netto, wartość netto oraz łączną wartość zamówienia netto, należny podatek VAT w [PLN] oraz całkowitą wartość brutto.
3.2. Do oferty należy bezwzględnie załączyć wypełniony w każdej pozycji Formularz ,,Wykaz oferowanych urządzeń" (załącznik nr 3).
3.3. Dokument potwierdzający posiadanie przez warsztat/serwis Wykonawcy autoryzacji producenta pojazdu, tj. firmę Automobiles Citroen - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Niekompletna oferta nie podlega ocenie.
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejszą cenowo ofertę, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty zawierają błędy, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie lub niewyjaśnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów skutkować będzie tym, że oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust.8
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia:
27.01.2020 r. do godz. 12:00.
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Tomasz Wesołowski, Rejon w Lublińcu, Dział Techniczny,
tel. (34) 356 24 18
Numer dokumentu:O.KA.Z13.2415.2.2020.TW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: