Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wraz z montażem urządzeń sieci komputerowej
Organizator:Wójt Gminy Chmielno
Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 58 685 68 68 ,58-685-68-55
E-mail:
Opis:Dostawa wraz z montażem urządzeń sieci komputerowej w ramach projektu: ,,Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń sieci komputerowej w ramach projektu: ,,Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż urządzeń i zapewnienie pełnej funkcjonalności sieci LAN oraz WiFi w następujących placówkach:
a) Przedszkole Samorządowe ,,Baśniowa Kraina" w Chmielnie,
b) Oddział Przedszkolny w Reskowie utworzonego przy Szkole Podstawowej w Reskowie,
c) Oddział Przedszkolny w Garczu utworzonego przy Szkole Podstawowej w Kożyczkowie.
3. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie rozbudowy sieci LAN w placówkach w niezbędnym zakresie oraz uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń: router i 3 punkty dostępowe sieci WiFi o następujących minimalnych parametrach:
1) Router:
Procesor - Min 2 rdzeniowy. Pamięć RAM - Min 512 MB DDR3
Typ anteny - 4 anteny działające w rybie MIMO na paśmie 2.4GHz oraz 5GHz Port LAN - 4x Gigabit (RJ-45) z możliwością wydzjelenia 1 portu jako DUAL WAN Port WAN - lxGigabit (RJ-45) x 1
Porty zewnętrzne - lxUSB 3.0, lxUSB 2.0, lx czytnik kart SD
Przycisk i przełącznik WPS, Wysuwanie USB/SD, Zasilanie, Reset, Wi-Fi Wł./Wył.
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym 100V do 240V AC
Częstotliwość zasilania 50/60 Hz, Jednofazowy
Temperatura pracy 5°C do 40°C (40°F do 104°F)
Certyfikaty - FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B, VCCI Class B
Wi-Fi Certyfikaty - CE, FCC, NCC, RCM, iDA
Gwarancja -24 miesiące
2) Parametry nadajnika WIFI:
IEEE 802.11ac IEEE 802.1 la/b/g/n/Ac, Symultaniczne, dwupasmowe Wi-Fi, 2.4GHz: 800Mbps,
5GHz: 1.73Gbps
Beamforming, DFS, WDS
Planowana łączność Wi-Fi
WPS 2.0 (Wi-Fi Protected Setup 2.0)
Wsparcie dla modemów komórkowej łączności 3G/4G
Maksymalna liczba wpisów filtra adresów MAC - 64
Maksymalna liczba połączonych urządzeń -100
3) Punkty dostępowe AP - 3 sztuki Częstotliwości - 2,4, 5 GHz Sposób zasilania -zasilacz, PoE Miejsce montażu -sufit, ściana Certyfikaty-FCC, BSMI Wymiary maksymalne 130x130x55 mm Bezprzewodowy punkt dostępowy Standardy PoE IEEE 802.3af
Obsługiwane standardy Wi-Fi - IEEE 802.1 lb , IEEE 802.1 lg , IEEE 802.1 ln , IEEE 802.1 lac , IEEE 802.1 la
Napięcie zasilania -12 V
Zabezpieczenia - WPA, WEP , WPA2 , uwierzytelnianie 802.lx , filtrowanie adresów MAC , WPA-PSK, WPA2-PSK , ACL , uwierzytelnianie RADIUS
Modulacja DBPSK , DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM , 64-QAM , 256-QAM
Cechy i funkcje VLAN, DHCP, QoS,
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) min 1500000 h
Waga do 300 g
Zysk energetyczny anten minimum - 2,4 GHz 3dBi; 5 GHz 4dBi Temperatura pracy 0-50 °C
4) Parametry Sieci LAN :
Połączenie internetowe - Dynamiczny adres IP, Statyczny adres D?, PPPoE Przekierowanie portów - Konfiguracja poprzez zarządzanie ręczne i UPnP Maksymalna liczba reguł przekierowania portów - 64 Maksymalna liczba reguł UPnP 64 Wyzwalanie portów:
Maksymalna liczba reguł wyzwalania portów -32 Minimalny limit czasu wyzwolenia portu - 30s Maksymalny limit czasu wyzwolenia portu - 3600s DMZ
IPv6 -IPv6 DHCP serwer/klient, IPv6 tunneling
DHCP Tryb serwer/klient, lista klientów, rezerwacja adresówMAC
Maksymalna liczba rezerwacji DHCP - 500
LAN/WLANIGMP snooping
Maksymalna liczba tras statycznych IPv4 -100
Maksymalna liczba tras statycznych IPv6 - 100
Narzędzia diagnostyczne - Ping, Traceroute
5) Oprogramowanie:
Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego
Tryby działania - Wireless Router, Wireless AP, Wireless Repeater
WakeonLAN(WOL)
Maksymalna liczba połączonych urządzeń -100
SSH
SNMP
Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji
Zarządzanie kontem użytkownika
Serwer druku Maksymalna liczba drukarek: 1
Kontrola rodzicielska
Maksymalna liczba urządzeń -50
Niestandardowy harmonogram internetowy
IPv4 Oparty na DNS filtr internetowy z wbudowaną bazą danych
IPv4 Niestandardowa lista dozwolonych/blokowania
Maksymalna liczba zablokowanych adresów URL -100
Maksymalna liczba adresów URL-100
Domyślna strategia
Sterowanie ruchem
Blokada internetowa, prędkość i priorytet urządzeń Warstwa aplikacji (L7) Funkcja Quality of Service (QoS) Maksymalna liczba reguł urządzeń -64 Maksymalna liczba reguł aplikacji na urządzenie -32 Monitor ruchu Podgląd na żywo
Statystyki historyczne Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok Historia witryny internetowej
Raport ruchu Planowane
Okres analizy ruchu -Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok
Formaty eksportowania- .CSV, .HTML
Bezpieczeństwo
Szyfrowanie Wi-Fi WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
Filtr adresów MAC Wi-Fi
Zapora sieciowa/Zapora sieciowa SPI
Ochrona przed atakami typu DoS
Automatyczne blokowanie
Certyfikat SSL
Security Advisor
RADTUS Server
4. Prace montażowe mogą być realizowane w terminach indywidualnie ustalonych z Dyrektorem danej placówki/Zamawiającym.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien dokładnie sprawdzić możliwości instalacji urządzeń i okablowania w każdej z placówek objętych zamówieniem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprecyzyjną wycenę przez Wykonawcę prac montażowych.
W celu dokładnego zapoznania się z możliwością rozbudowy sieci komputerowej, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w obiektach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczym pisemnej gwarancji na oferowany sprzęt/wyposażenie, instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, karty gwarancyjne producentów sprzętu, wymagane przepisami certyfikaty oraz atesty dostarczonego wyposażenia.
7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
8. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na sprzęt będący przedmiotem umowy (licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) oraz na usługę montażu na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
9. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest zapewniać konfigurację i pełną funkcjonalność zakupionego sprzętu.
10. Zaoferowana cena powinna uwzględniać zakup urządzeń sieciowych oraz wykonanie wszystkich prac i czynności montażowych oraz powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie, skonfigurowanie) świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i we wzorze umowy.
11. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zakresów rzeczowych dostaw, ich wartości oraz terminy dostaw. Harmonogram będzie stanowił Załącznik do niniejszej umowy.
12. Sprzęt objęty przedmiotem niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach. Wykonawca może zaproponować sprzęt o nie gorszych parametrach niż określony w opisie przedmiotu zamówienia.
13. Na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące.
14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 48821000-9 Serwery sieciowe, 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa, 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20 września 2017 r. do godziny 11.00. w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) listem/przesyłką kurierską bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: ,,Dostawa wraz z montażem urządzeń sieci komputerowej w ramach projektu: ,,Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno", Nr sprawy: ZP.271.43.2017/RPO" na adres: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.
b) Osobiście: jw., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chmielno (parter, pok. nr 3).
2. W każdym z dwóch wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2017-09-20
Kontakt:Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami.
Iwona Block-Miotk; Koordynator administracyjny projektu, Magdalena Kreft-Mielewczyk: Główny Specjalista; tel.: 58-685-68-55; mail: projekty@chmielno.pl
Kod CPV:32420000-3, 48821000-9, 32410000-0
Numer dokumentu:ZP.271.43.2017/RPO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: