Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu materiałów budowlanych
Organizator:43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. bolesławiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 261-686-280
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENI A OFERTY
Dotyczy:
postępowania
publicznego
na
nr
,,DOSTAWA
758/ZP/2020
wraz
z
o
udzielenie
transportem,
zamówienia
rozładowaniem
i wniesieniem do magazynu Zamawiającego materiałów budowlanych:
panele ogrodzeniowe TEMPOFOR F2 MEDIUM w ilości 100 szt., podstawa
(stopa) betonowa do ogrodzenia w ilości 100 szt., obejma zabezpieczająca
(łącząca) panele ogrodzeniowe w ilości 200 szt., najaśnica HMLED 300 W
z windą 4 m w ilości 11 szt. oraz materiały budowlane dla Sekcji Obsługi
Infrastruktury w Głogowie i Żaganiu".
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, zaprasza do złożenia
oferty
z
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ,,DOSTAWA wraz
transportem,
Zamawiającego
rozładowaniem
materiałów
i
wniesieniem
budowlanych:
panele
do
magazynu
ogrodzeniowe
TEMPOFOR F2 MEDIUM w ilości 100 szt., podstawa (stopa) betonowa do
ogrodzenia w ilości 100 szt., obejma zabezpieczająca (łącząca) panele
ogrodzeniowe w ilości 200 szt., najaśnica HMLED 300 W z windą 4 m
w ilości 11 szt. oraz materiały budowlane dla Sekcji Obsługi Infrastruktury
w Głogowie i Żaganiu" na następujących warunkach:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami zawartymi
w
Regulaminie
udzielania
zamówień
publicznych
obowiązującym
Strona 1 z 10w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowie oraz na
zasadach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty i jego załącznikach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3
zadania, według formularzy cenowych:
Zadanie nr 1- DOSTAWA paneli ogrodzeniowych TEMPOFOR F2 MEDIUM
w ilości 100 szt., podstawa (stopa) betonowa do ogrodzenia w ilości 100
szt., obejma zabezpieczająca (łącząca) panele ogrodzeniowe w ilości
200 szt.
Zadanie nr 2- DOSTAWA najaśnic HMLED 300 W z windą 4 m w ilości 11
szt.
Zadanie nr 3 - DOSTAWA materiałów budowlanych na potrzeby Sekcji
Obsługi Infrastruktury w Głogowie i Żaganiu
Miejsce i termin składania ofert: 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów
Oferta w postępowaniu na: ,,DOSTAWA wraz z transportem, rozładowaniem
i wniesieniem do magazynu Zamawiającego materiałów budowlanych:
panele ogrodzeniowe TEMPOFOR F2 MEDIUM w ilości 100 szt., podstawa
(stopa) betonowa do ogrodzenia w ilości 100 szt., obejma zabezpieczająca
(łącząca) panele ogrodzeniowe w ilości 200 szt., najaśnica HMLED 300 W
z windą 4 m w ilości 11 szt. oraz materiały budowlane dla Sekcji Obsługi
Infrastruktury w Głogowie i Żaganiu"
Nr sprawy: 758/ZP/2020
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 13.10.2020r. o godz. 11.00
Strona 6 z 10i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
7. TERMIN SKŁADANIA i otwarcia ofert
1) Oferty
43
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
ul.
Saperska
2,
59-726
Świętoszów, w terminie do dnia 13 października 2020 roku, do
godz. 10:30, w kancelarii jawnej: budynek 43 pok. 12.
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Saperskiej 2, budynek 43, nr pok. 213. 3) Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2020-10-13
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 06.11.2020r.
Wymagania:3. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 08.10.2020r. zwrócić się
do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub
wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od
którego
one
pochodzą)
zamieszczając
wraz
ze
stanowiskiem
Zamawiającego na stronie internetowej 43 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego.
2) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki
zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie
konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży
ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści
oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem,
które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
Strona 2 z 10o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć
oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na
niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega
odrzuceniu.
4) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
opisanych w pkt 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia
w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą
potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
5) Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.
6) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7) Wykonawca może podlegać wykluczeniu także z innych przyczyn niż
wymienione w pkt. 6, w szczególności, gdy w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, nie wykonał lub wykonał nienależycie
zamówienie publiczne, naruszając przy tym w sposób zawiniony,
obowiązki zawodowe, realizowane bezpośrednio dla 43 WOG lub
jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu, jeżeli Zamawiający
przewidział taką możliwość i opisał przesłanki wykluczenia
8) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
9) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od
dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać
Strona 3 z 10wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie
dłuższy niż 30 dni.
10)Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin
na składania ofert.
11) Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.
Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru dla:
a) cena: 100 pkt
cena najniższa
------------------------------
cena oferty ocenianej
x 100 pkt
12) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką
może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Do oceny w kryterium ,,cena"
będzie brana cena brutto oferty.
13) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez
podawania przyczyn.
14) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których
ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie
15) O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zawiadamia się
zamieszczając informację na stronie internetowej.
16) Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie
posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren 43. WOG,
musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na
teren jednostki, zgodnie z zapisami Rozdziału VI Decyzji Nr 19/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie
organizowania przedsięwzięć współpracy narodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. U. MON z 2017 r. poz. 18) (§ 54 i nast.).
Strona 4 z 1017) W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem cudzoziemców szef
instytucji realizującej przesyła wniosek o wyrażenie opinii w sprawie
wstępu cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego do
Dyrektora ZO SKW, szefa instytucji koordynującej i szefa instytucji
współrealizującej w terminie nie krótszym niż:
a) 14 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z państw
członkowskich NATO i UE;
b) 21 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z państw innych
niż określonych w pkt 1.
Brak stanowiska Dyrektora ZO SKW i szefa instytucji współrealizującej
w terminie:
a) 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w pkt. 1,
b) 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w pkt 2,
uznaje
się
za
cudzoziemców
wyrażenie
na
obszar
pozytywnej
opinii
chronionego
w sprawie
obiektu
wstępu
wojskowego.
W przypadku niezachowania terminów, o których mowa powyżej,
wymagane jest uzyskanie opinii Dyrektora ZO SKW.
Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje się w przypadku wstępu na obszar
chronionego obiektu wojskowego cudzoziemców, o których mowa
w § 56, 62 i 65 cyt. Decyzji.
W przypadku organizowania przedsięwzięcia lub jego części w obiekcie
podległym szefowi instytucji współrealizującej wniosek o wyrażenie opinii
w sprawie wstępu cudzoziemców na obszar chronionego obiektu,
przesyła się po uzyskaniu zgody szefa instytucji współrealizującej na
wykorzystanie podległego mu obiektu.

Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego będzie skutkował
niewpuszczeniem cudzoziemców na teren 43. WOG, przy czym nie
może być to traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez
Zamawiającego.
Strona 5 z 104. Warunki udziału w postępowaniu wraz opisem oceny ich spełnienia.
1) Wykonawca nie znajduję się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba,
że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem
wierzycieli
przez
sądu,
jeżeli
likwidację
układ
majątku
nie
przewiduje
upadłego.
Na
zaspokojenia
potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada wraz
z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami
niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub
inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
5) Koperta firmy kurierskiej nie będzie traktowana na równi z kopertą
ofertową, a jej otworzenie przed terminem otwarcia ofert nie będzie
stanowiło o zapoznaniu się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert
w
myśl
pkt
7.2.
Za
niedopełnienie
obowiązków
Wykonawcy
w powyższej kwestii, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
6) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę. W celu wycofania lub dokonania zmiany w ofercie,
wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty wraz
z innymi niezbędnymi dokumentami. Oświadczenie o wycofaniu lub
zmianie oferty wraz z niezbędnymi dokumentami powinno być złożone
w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 5.4. niniejszego
Zaproszenia oraz zawierać dodatkowo oznaczenie: ,,ZMIANA OFERTY"
lub ,,WYCOFANIE OFERTY".
7) Oferta musi być złożona w oryginale z zachowaniem formy pisemnej oraz
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty
(np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone w oryginale.
8) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
i cenowy (jeśli dotyczy) oraz pozostałe dokumenty, uprawnienia
wskazane w zaproszeniu, bądź stanowiące załączniki do zaproszenia.
9) Dokumenty
sporządzone
w
języku
obcym,
należy
złożyć
wraz
z tłumaczeniem na język polski.
10) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach (KRS lub CEIDG),
przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do
przedstawienia
oryginału
dokumentu
lub
kopii
poświadczonej
za
zgodność.
11) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
Strona 7 z 106. Informacje
o
sposobie porozumiewania
dopuszcza następujące
się
Zamawiającego
z Wykonawcami
1)
Zamawiający
formy
porozumiewania
się
z Wykonawcami:
a) pisemna;
b) pocztą elektroniczną: 43wog.szp@ron.mil.pl
2)
Zamawiający informuje, że niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt
-
zarówno
z
Zamawiającym
jak
i
osobami
uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w pkt. 1.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.
3)
W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną każda ze stron
obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić na żądanie strony fakt
otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub
informacji.
4)
Dane
kontaktowe
Zamawiającego
umieszczone

w
nagłówku
zaproszenia.
4) Podczas
otwarcia
ofert
Zamawiający
podaje
dane
dotyczące
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie
lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz
Strona 8 z 10informację
o
kwocie
jaką
zamierza
przeznaczyć
na
realizację
zamówienia.
8. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne
ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji
zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez
profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto ( wraz
z podatkiem VAT).
4) W przypadku stawki VAT innej niż 23% należy podać podstawę prawną
jej zastosowania.
5) Wszystkie
obliczenia
powinny
zostać
dokonane
ze
szczególną
starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu
uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych
należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
9. Postanowienia końcowe
1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego
wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
3) Za
uchylanie
się
od
podpisania
umowy
Zamawiający
uznaje
w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
Strona 9 z 104) Projekt umowy zawiera załącznik do Zaproszenia. Wybrany wykonawca
obowiązany jest
do
podpisania
umowy na
warunkach
określonych
w projekcie.
Kontakt:5) Osobami
uprawnionymi
do
kontaktów
z
oferentami
jest:
Pani Kinga JASIŃSKA nr tel. 261 68 62 80
Źródło: Internet i własne
Załączniki: