Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17081771 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wszczepialnych defibrylatorów serca
Organizator:Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (0-22) 56 90 247 faks: (0-22) 56 90 247, tel.(22) 56 90 247;
E-mail:
Opis:na:
dostawę wszczepialnych defibrylatorów serca

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszczepialnych defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
4.2 Zamówienie obejmuje 5 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.
4.3 Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do ZO.
Miejsce i termin składania ofert: . Miejsce i termin składania ofert
8.1 Wykonawca składa ofertę w wersji elektronicznej przy pomocy portalu Marketplanet OnePlace na platformie https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/, w terminie do 05.04.2019 r. do godziny 11.00.
8.2 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie ofert:11. Miejsce i termin otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w dniu 05.04.2019 r. o godzinie 11:30 z użyciem portalu Marketplanet OnePlace na platformie https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/, w siedzibie Zamawiającego, pawilon H, pokój 107.
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Termin realizacji umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wymagania:3. Tryb postępowania
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
3.2 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego ,,Zapytania ofertowego" a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
6. Dokumenty wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą.

6.1 informacje dodatkowe do formularza oferty, zgodnie z przedstawionym wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do ZO,

6.2 formularz specyfikacji cenowej, zgodnie z przedstawionym wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do ZO,

6.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

6.4 materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu,
potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy),

6.5 deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy,
6.6 formularz specyfikacji technicznej. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią dla oferowanego pakietu tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do ZO).
Opis sposobu przygotowania ofert.
7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.
7.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 6 ZO, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie tych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
7.5 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
7.6 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7.7 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
7.8 Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7.9 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać.
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści ZO, informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów
9.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO, z użyciem narzędzi dostępnych w portalu Marketplanet OnePlace na platformie https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/, do dnia 02.04.2019 r. do godziny 23:59.
9.2 Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na portalu.
9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie złożone po terminie.
9.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9.5 Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszego ZO.
9.6 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego ZO, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas.
Kontakt:9.7 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
9.7.1 Iwona Jasińska tel.(22) 56 90 247; e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl
Numer dokumentu:PU- 20/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: