Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24873808 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wykładzin
Organizator:UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
NIP:PL6340197134
Telefon / fax:32 359 22 42
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150672
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z301/18 - Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany

Część 1
DOSTAWA wykładzin w podanym rozmiarze

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładzin w podanym rozmiarze zgodnie z załącznikiem nr 1 OPZ.
Okres gwarancji
min. 24 miesiące
3) Termin gwarancji: minimum 24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-24
1) Ofertę należy złożyć: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zarzadzania DOSTAWAmi pok. B.08,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice lub na adres e-mail; sonia.wieczorek@us.edu.pl lub za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności w terminie do dnia 24.03.2023. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023. o godz. 10:00
Termin składania:2023-03-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Gmina
Sosnowiec
Miejscowość
Sosnowiec
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Cieszyn
Miejscowość
Cieszyn
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Chorzów
Gmina
Chorzów
Miejscowość
Chorzów
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 od daty zawarcia umowy
2) Miejsce realizacji zamówienia: Wydziały Uniwersytetu Śląski w Katowicach na terenie Katowic, Sosnowca, Cieszyna, Chorzowa.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
brak
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) kopie stosownego pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji. Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii - firma,
2) w przypadku konsorcjum - prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę,
4) Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia w dni uznane u Zamawiającego za wolne od pracy.
5) Warunki płatności:
Płatność za dostawę będzie realizowana po wykonaniu dostawy. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na konto bankowe Wykonawcy
w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-16
Data ostatniej zmiany
2023-03-16 14:19:20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena. Waga kryterium - 100%.
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ oraz umową.
Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Sonia Wieczorek
tel.: 32 359 22 42
e-mail: sonia.wieczorek@us.edu.pl
Kod CPV:44112200-0
Numer dokumentu:2023-890-150672, 159818/2023
Źródło: Internet i własne