Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wyposażenia
Organizator:"KIM CATERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres: ZAMKOWA 4, 99-210 Uniejów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. poddębicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 695 240 777
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85955
Opis:DOSTAWA wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności cukierniczo-piekarniczo-garmażeryjnej.
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-1445/20 - Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności w branży cukierniczo-piekarniczej.

Część 1
zakupu wyposażenia

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności cukierniczo-piekarniczo-garmażeryjnej.
W ramach zapytania ofertowego planuje się zakup urządzeń/wyposażenia o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wskazane w ramach załącznika nr 2 do zapytania ofertowego:
- Modułowy piec piekarniczy - 1 szt.
- Szafa garownicza do wyrostu ciasta - 1 szt.
- Stół roboczy z półką - 7 szt.
- Półka wisząca - 4 szt.
- Szafa chłodnicza - 3 szt.
- Szafa mroźnicza - 2 szt.
- Umywalka do rąk - 5 szt.
- Regał magazynowy - 6 szt.
- Basen do mycia sprzętu kuchennego - 1 szt.
- Zmywarka do naczyń kuchennych - 1 szt.
- Regał ociekowy - 1 szt.
- Stół chłodniczy 2 komorowy - 1 szt.
- Piec konwekcyjno parowy - 1 szt.
- Podstawa pod piec konwekcyjno parowy - 1 szt.
- Stół roboczy ze zlewem - 4 szt.
- Okap przyścienny z oświetleniem - 1 szt.
- Cyrkulator sous-vide - 2 szt.
- Wózek do GN - 4 szt.
- Szafa magazynowa - 2 szt.
- Zlew porządkowy - 1 szt.
- Szafa na środki czystości - 1 szt.
- Waga magazynowa - 1 szt.
- Waga stołowa - 3 szt.
- Schładzarka szokowa 10xGN 1/1 - 1 szt.
- Chłodnia/mroźnia z agregatami zewnętrznymi - 1 szt.
- Regały do chłodni-mroźni - 1 szt.
- Pakowarka komorowa - 1 szt.
- Zgrzewarka do dań gotowych - 1 szt.
- Trzon ceramiczny elektryczny 4 palnikowy - 1 szt.
- Makaroniarka - 1 szt.
- Taboret indukcyjny - 2 szt.
- Mikrofalówka - 1 szt.
- Mikser uniwersalny do ciężkich ciast - 1 szt.
- Mikser stołowy 5l - 1 szt.
- Kuter - 1 szt.
- Blender zanurzeniowy - 1 szt.
- Wilk - 1 szt.
- Krajalnica - 1 szt.
- Szatkownica do warzyw - 1 szt.
- Szafa chłodnicza na napoje - 1 szt.
- Gofrownica - 1 szt.
- Witryna cukiernicza - 2 szt.
- Witryna neutralna - 1 szt.
- Blender barmański do smootis - 1 szt.
- Sokowirówka - 1 szt.
- Wyciskarka do cytrusów - 1 szt.
- Ekspres do kawy 2-grupowy - 1 szt.
- Młynek do kawy - 1 szt.
- Kostkarka do lodów - 1 szt.
- Kosz na śmieci - 5 szt.
- Bateria prysznicowa - 2 szt.
- Bateria sztorcowa - 4 szt.
- Bateria umywalkowa - 5 szt.
- Szafka BHP - 6 szt.
Wszystkie w/w urządzenia powinny mieć niezbędny atesty i certyfikaty. Wszystkie w/w urządzenia muszą być nowe.
Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany poprzez załącznik do zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna/parametry wyposażenia/urządzeń
Termin realizacji: 30.06.2022
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-28

Oferty można składać do 28.01.2022
- mailowo na adres: irekpasieka@interia.pl
- pocztowo na adres: Ul. Zamkowa 4, 99-210 Uniejów
- osobiście - w siedzibie firmy: Ul. Zamkowa 4, 99-210 Uniejów (biuro czynne w godz. 08:00 - 16:00)
- poprzez portal bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Termin składania:2022-01-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
poddębicki
Gmina
Uniejów
Miejscowość
Uniejów
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać:
- dane oferenta
- datę sporządzenia
- termin ważności oferty
- cenę netto/brutto
- termin wykonania
- okres gwarancji (w miesiącach)
- czas reakcji serwisowej (w godzinach)
- sposób płatności
Załączniki do oferty:
- Oświadczenie o braku powiązań - zgodnie z wzorem nr 1 do niniejszego zapytania
- Szczegółowy opis/specyfikacja oferowanych urządzeń/wyposażenia - wg własnego wzoru
- Akceptacja istotnych postanowień umowy - zgodnie z wzorem nr 3 do niniejszego zapytania

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Dodatkowe informacje pod nr tel.: +48 695 240 777
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W/w wymienione wyposażenie oraz sprzęt powinny mieć co najmniej 36 miesięcy gwarancji od chwili odebrania i uruchomienia (podpisanie protokołu odbioru)
Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za zwłokę w wysokości 1,00% umownego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki związanej z realizacją zamówienia
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
i rękojmi za wady w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% wartości zamówienia
2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Dostawca powinien na swój koszt zapewnić wymagany przegląd urządzeń w okresie gwarancji.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-27
Data ostatniej zmiany
2021-12-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 60%
W ramach kryterium można otrzymać max. 60 pkt. Oferta najniższa otrzyma 60 pkt., oferta najwyższa - 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.
Szczegóły w ramach załącznika - Zapytanie ofertowe.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres udzielenia gwarancji (w miesiącach) - 30%
W ramach kryterium można uzyskać max. 30 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od najkrótszego do najdłuższego terminu udzielenie gwarancji.
Szczegóły w ramach załącznika - Zapytanie ofertowe
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu (w godzinach od momentu zgłoszenia awarii/usterki) - 10%
W ramach kryterium można uzyskać max. 10 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od najkrótszego do najdłuższego czasu reakcji serwisu.
Szczegóły w ramach załącznika - Zapytanie ofertowe.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ireneusz Stańczyk
tel.: +48 695 240 777
e-mail: irekpasieka@interia.pl
Kod CPV:39141000-2, 39221000-7, 39312000-2, 39314000-6, 39315000-3
Numer dokumentu:2021-25906-85955
Źródło: Internet i własne
Załączniki: