Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25641052 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Adres: ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (044) 724 23 61, tel :601 336 426
E-mail:
Opis:DOSTAWA wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych).
11.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)
do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia (Zał. nr 2)
Specyfikacja:V. Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zapytania:
www.bip.cos.pl/36/spala
Miejsce i termin składania ofert: VI. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa : 18.08.2023r. do godz. 11:00
VII. Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres: sekretariat.spala@cos.pl
Termin składania:2023-08-18
Miejsce i termin realizacji:3) Umowa na okres 3 miesięcy.
III. Termin wykonania zamówienia : wrzesień 2023r - grudzień 2023r.
Wymagania:Strona internetowa: www.spala.cos.pl Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.cos.pl
11.l.ljRodzaj zamówienia: dostawa
1) Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z wzorem w załączniku nr 1.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena oferty netto musi być stała na czas trwania Zamówienia i nie może ulec zmianie.
4) Płatność za dostawy przelewem w terminie 30 dni
5) Dostawy do siedziby Zamawiającego codziennie po wcześniejszym zamówieniu częściowym.
6) Brak minimum logistycznego.
7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów:
a) Oświadczenie dotyczące w zakresie wdrożenia i stosowania systemu HACCP lub GHP/GMP według załącznika nr 4.
8) Do oferty należy dołączyć próbki następujących wyrobów:
Poz.2 - pierogi z mięsem i kapustą -1 kg
Poz.7 - pierogi z pieczarkami i mozzarelą -1 kg
Poz.17 - uszka z mięsem -1 kg
Póz. 20 - paszteciki z mięsem -1 kg
Póz. 22 - naleśniki z serem -1 kg
Póz. 45 - naleśniki z mąki razowej -1 kg
Próbki wyrobów garmażeryjnych świeżenie mrożone) należy umieścić w jednym opakowaniu i zaadresować jak ofertę z dopiskiem PRÓBKI WYROBÓW. W opakowaniu z próbkami należy zamieścić również spis- opis próbek.
Próbki powinny być zapakowane - zwinięte w opakowanie posiadające dopuszczenie do kontaktu z żywnością (folia, papier).
Za złożone próbki Wykonawca będzie mógł obciążyć Zamawiającego fakturą po cenach zawartych w ofercie. Fakturę należy złożyć wraz z próbkami.
IV. Tryb udzjelenia zamówienia :
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena oferty 60 %
2) Jakość oferowanych wyrobów 40 %
Ocena każdej oferty za kryterium jakość wyrobów zostanie ustalona następująco:
a) Jakość wyrobów Komisja powołana przez Zamawiającego, oceni na podstawie badania organoleptycznego próbek dostarczonych przez Wykonawcę.
b) Ocena oraz punktacja zostanie dokonana wg następujących kryteriów szczegółowych :
1) Wygląd: zgodnie z wymaganiami organoleptycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (max 30 pkt)
2) Walory smakowe i zapachowe: zgodnie z wymaganiami organoleptycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia ( max 70 pkt)
c) Każdy z członków Komisji powołanej przez Zamawiającego, dokona indywidualnego badania, oceny i punktacji próbek wg zasad określonych w pkt.2. Każda z ofert będzie mogła uzyskać max 100 pkt.
d) Oceną każdej oferty za kryterium jakości będzie średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków komisji- Pj.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie wyliczona wg wzoru;
Pof = Pe x 60 % + Pj x 40%
Jako najkorzystniejsza będzie wybrana oferta , która uzyska największą ilość punktów.
Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, opisać: ,,Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych ( nie mrożonych )" i złożyć w sekretariacie ośrodka.
VIII. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Gastronomicznego;
P. Sylwester Lasecki tel :601 336 426
Numer dokumentu:SP-DSG.272.21.2023. SS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: