Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27483126 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wyrobów jednorazowych do śmigłowców
Organizator:18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres: UL. SOBIESKIEGO 277, 84-200 WEJHEROWO
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 250 281, tel.: 261 250 280, 512 455 762 fax.: 261 251 787
E-mail:
Opis:DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWYCH DO ŚMIGŁOWCÓW W-3WARM
Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowych do śmigłowców W-3WARM w asortymencie i ilościach wymienionych w załączniku nr 5 (Wykaz wyrobów jednorazowych do śmigłowców W-3WARM).
Jeżeli wykonawca będzie przy realizacji zamówienia zatrudniał cudzoziemców, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 51 i następnych (rozdział VI) instrukcji w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej resorcie obrony narodowej załączonej do Decyzji nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 33).
Nadto w celu zaplanowania wstępu na teren jednostki wojskowej osób, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni kalendarzowych przed uzyskaniem pozwolenia przedstawić zamawiającemu wykaz osób podając następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer paszportu.
Warunkiem uzyskania pozwolenia do wejścia na teren jednostki wojskowej jest uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie wstępu na teren jednostki chronionej Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie.
Miejsce i termin składania ofert: Rozdział 13 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu w Kancelarii jawnej 18 WOG Ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo w terminie do dnia 19.07.2024 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie wniosków nastąpi dnia 19.07.2024 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 105, budynek nr 6, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo.
Termin składania:2024-07-19
Miejsce i termin realizacji:Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do dnia 29.11.2024 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Rozdział 2 OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ ORAZ TRYBU POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3.
Uwaga: Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
Rozdział 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek dla każdego z zadań osobno jak również na wszystkie zadania łącznie jeżeli wykaże, że posiada:
Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2516).
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia.
1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek dla każdego z zadań osobno jak również na wszystkie zadania łącznie jeżeli wykaże, że dysponuje:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia.
1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
1) z przyczyn określonych w § 17 Regulaminu udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3,
2) na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej ,,UOBN".
Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
Uwaga:
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, zamawiający odrzuci wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawcy o realizację zamówienia wraz z innymi podmiotami. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą brać udział w postępowaniu i zawrzeć umowę zgodnie
z ich reprezentacją lub mogą ustanawiać pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia i solidarnej odpowiedzialności za ich realizację, na zasadach art. 366 Kodeksu Cywilnego.
Umowa powinna zawierać w szczególności:
a) określenie celu gospodarczego, który winien być powiązany z przedmiotem zamówienia;
b) oznaczenie czasu trwania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia określony przez zamawiającego;
c) zakaz wprowadzania zmian w umowie, w zakresie realizacji zamówienia bez zgody Zamawiającego.
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie dołączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
6. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Rozdział 6 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca chcący uczestniczyć w niniejszym postępowaniu składa pisemny wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Wzór wniosku - załącznik nr 1 do ogłoszenia):

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do wniosku należy załączyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
b) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią
i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2516)

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy do wniosku należy załączyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie zawierające informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia).

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 7 LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający zaprosi Wykonawców, których wyłoni po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do złożenia ofert ostatecznych.
Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 5 Zamawiający do składania ofert zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy wykażą spełnienie tych warunków.

Rozdział 8 OPIS OBIEKTYWNEGO I NIEDYSKRYMINACYJNEGO SPOSOBU DOKONYWANIA WYBORU WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT, GDY LICZBA WYKONAWCÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE WIĘKSZA NIŻ W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU
Jeżeli liczba Wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zastosuje dodatkowe zasady kwalifikacji Wykonawców i zaprosi do dalszego udziału w postępowaniu tylko tych Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę zgodnie z poniżej opisanymi zasadami:

Zamawiający przyzna dodatkowo 1 punkt dla Wykonawcy za każde należycie wykonane lub wykonywane przez Wykonawcę zamówienie polegające na dostawę wyrobów jednorazowych do śmigłowców W-3WARM w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości minimum:

Zadanie 1 - 22 000,00 zł brutto
Zadanie 2 - 24 000,00 zł brutto
Zadanie 3 - 56 000,00 zł brutto
Zadanie 4 - 4 000,00 zł brutto
Zadanie 5 - 56 000,00 zł brutto
Zadanie 6 - 66 000,00 zł brutto
Zadanie 7 - 21 000,00 zł brutto
Zadanie 8 - 30 000,00 zł brutto
Zadanie 9 - 22 000,00 zł brutto

Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 4 do ogłoszenia) oraz załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykazane zamówienia, które nie będą posiadały dowodu, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie nie będą brane pod uwagę.
Kolejność Wykonawców zostanie określona na podstawie otrzymanej sumy punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez Wykonawców Zamawiający w celu ustalenia kolejności weźmie pod uwagę łączną wartość zamówień.

Rozdział 9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 10 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 11 KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto.

Rozdział 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU
1. Wniosek musi być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym.
2. W przypadku podpisania wniosku oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego wykonawcę.
5. Zaleca się, aby każda zapisana strona wniosku była ponumerowana kolejnymi numerami, a cały wniosek wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składany wniosek tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu wniosku wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do wniosku.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania wniosku wycofać go poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi wnioskami. Koperty wniosków wycofywanych nie będą otwierane.
9. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zamknięte opakowanie zewnętrzne zawierające wniosek Wykonawcy winno być opisane:

WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
- DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWYCH DO ŚMIGŁOWCÓW W-3WARM-
Nie otwierać przed (19.07.2024 r. godz. 10:15)

Na kopercie wewnętrznej należy ponadto umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w §8 Regulaminu) winny być sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w opisie sposobu przygotowania wniosku.
4. Oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być składane w Kancelarii Jawnej 18WOG pokój 8 ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
UWAGA:
W przypadku, gdy w postępowaniu złożony zostanie jeden wniosek spełniający wymogi ogłoszenia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
Uwagi:Kancelaria jawna 18. WOG jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 08:30 do 14:30,
w piątek w godz. 08:30 do 12:00.
Rozdział 15 KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277, tel. 261 250 280,
e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - iodo.18wog@ron.mil.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów jednorazowych do śmigłowców W-3WARM (sprawa nr 18WOG-SZP.2812.26.2024) prowadzonym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie otwartym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Rozdział 14 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr 261 251 787 lub drogą elektroniczną na adres: 18wog.przetargi@ron.mil.pl.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Aleksandra CHMIEL tel. 261 250 281
Numer dokumentu:18WOG-SZP.2812.26.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: