Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21212595 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zbiorników nieczystości
Organizator:H. Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. zo.o
Adres: 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:537300017
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47450
Opis:DOSTAWA zbiorników nieczystości (5kpl =5 wagonów)

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0422/19 - Opracowanie rodziny innowacyjnych wagonów pasażerskich z możliwością konwersji do składów push-pull - odpowiedź na rosnące potrzeby przewoźników europejskich

Opis
064-BR4-2021 Zbiorniki nieczystości (5 kpl. = 5 wagonów)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wg klauzuli DAP- FPS zgodnie z Incoterms 2020.

2. Przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie norm i przepisów równoważnych do wymienionych w ogłoszeniu o przetargu jednak Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności tych norm i przepisów na własny koszt za potwierdzeniem istnienia takiej równoważności przez akredytowaną jednostkę oceniającą posiadającą odpowiedni zakres uprawnień. Ocena na podstawie załączonych kopii dokumentów potwierdzających.
Okres gwarancji
40 m-cy od daty dostawy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-27
Termin składania:2021-05-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Wilda
Miejscowość
Poznań
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-20
Koniec realizacji
2021-07-20
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
zbiorniki nieczystości - 3 kpl. (3 wagony)
Etap 2
Początek realizacji
2021-08-25
Koniec realizacji
2021-08-25
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
zbiorniki nieczystości (1 kpl.=1wagon)
Etap 3
Początek realizacji
2021-09-29
Koniec realizacji
2021-09-29
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
zbiorniki nieczystości (1 kpl. = 1 wagon)

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229
61-485 Poznań
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
Zmiana umowy w sprawie zamówienia:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, zostanie zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, mających miejsce po dniu zawarcia umowy, a przed jej wykonaniem przez Wykonawcę - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu (adekwatnemu do zmiany stawek podatku od towarów i usług) zwiększeniu bądź zmniejszeniu, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy;
- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym jej realizację w pierwotnych terminach - w takim przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do faktycznego terminu jej zawarcia;
- gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w takim przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do wytycznych ze strony NCBiR;
- konieczności dokonania istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy, niespowodowanej działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy w takim przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do nowych okoliczności;
- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie było możliwe jej wykonanie w pierwotnych terminach - w takim przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do przebiegu realizacji zamówienia;
- konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy spowodowanej nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę bądź przyczynami niezależnymi od Wykonawcy - w takim przypadku przedmiot umowy zostanie ograniczony, a wynagrodzenie Wykonawcy adekwatnie zmniejszone.
2. Istotną zmianą postanowień zawartej umowy nie jest w szczególności:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
- zmiana nazw (firm) stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. który nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
2. posiada ważny certyfikat normy ISO 9001; Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatów spełnienia norm równoważnych do wyżej wymienionych jednak Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności tych norm, na własny koszt - ocena na podstawie załączonych kopii certyfikatów.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zaplecze techniczne, organizacyjne, finansowe oraz wyposażenie warsztatowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie minimum dwie dostawy tożsamego asortymentu, każda o wartości odpowiadającej wartości złożonej oferty. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi pisemny wykaz zrealizowanych dostaw wraz ze wskazaniem ich przedmiotu oraz oświadczy, że wykonał je należycie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. który nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
2. w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne w którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, wobec którego sąd nie zarządził likwidacji jego majątku i wobec którego nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oświadczenie o posiadaniu zaplecza technicznego, organizacyjnego, finansowego oraz wyposażenia warsztatowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, niepozostawaniu w stanie likwidacji, upadłości lub w toku postępowania restrukturyzacyjnego, braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
2. Formularz oferty - załącznik nr 3 do ogłoszenia,
3. Kopie posiadanych certyfikatów (jeśli wymóg ich załączenia do oferty wynika z Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia lub z wymagania "Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności"),
4. Oświadczenie o poufności - załącznik nr 4 do ogłoszenia
5. Specyfikację techniczna oraz Oświadczenie o spełnieniu norm i przepisów - (jeśli wymóg ich załączenia do oferty wynika z Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - pkt 6 i 7 OPZ)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wyłącznie w języku polskim lub języku angielskim.
2. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone na walutę PLN zgodnie ze średnim kursem sprzedaży tej waluty wg NBP z dnia opublikowania postępowania przetargowego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności.
3. Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki niniejszego postępowania lub je zakończyć informując o tym Wykonawców.
4.Termin związania ofertą wynosi nie więcej niż 60 dni od upływu terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszym postępowaniu.
5. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: m.nowak@fpspoznan.pl, lub poprzez Bazę Konkurencyjności BK21 poprzez wykorzystanie Panelu Oferenta,
6. W przypadku, gdy Oferent zdecyduje się na złożenie oferty poprzez Bazę Konkurencyjności BK21 przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentem ,,Instrukcja oferenta". Dokument stanowi instrukcję użytkownika systemu Baza Konkurencyjności BK21 i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego postępowania.
7. W przypadku złożenia oferty poprzez system BK21 (wg metody wskazanej w pkt 7 "Instrukcji oferenta") Oferent ma obowiązek dołączyć wśród załączników podpisany załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.
8. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Wykonawca.
9. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.
10. Zamawiający dopuszcza składanie tylko jednej oferty przez jednego oferenta.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Inne dokumenty załączone do oferty nie będą rozpatrywane i brane pod uwagę przy ocenie ofert.
12. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian we wzorze formularza ofertowego, poza wypełnieniem pól niezbędnych do przedstawienia oferty.
13. Oferent w Formularzu ofertowym potwierdza zapoznanie się z Załącznikiem nr 5 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym "Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
14. Zamawiający jest zobowiązany do opublikowania w bazie konkurencyjności informacji o: nazwie oferenta, adresie, oferowanej cenie (dotyczy każdego oferenta) oraz o wyniku postępowania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-11
Data ostatniej zmiany
2021-05-11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga kryterium = 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium ,,cena" według wzoru:
ocena punktowa cena = cena brutto najtańszej ze złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Nowak
tel.: 537300017
e-mail: m.nowak@fpspoznan.pl
Kod CPV:34631000-9
Numer dokumentu:2021-2717-47450, 064-BR4-2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: