Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zestawów komputerowych i notebooków
Organizator:Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Adres: ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (58) 7764 587 fax.(58) 7764 764
E-mail:
Opis:dostawa zestawów komputerowych i notebooków
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa zestawów komputerowych i notebooków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową Wykonawcy)
3. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera: projekt umowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do złożenia oferty wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale V ust. 1 - 3, w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy, z napisem:
,,Oferta na sukcesywna dostawę zestawów komputerowych i notebooków
z dopiskiem
,,Nie otwierać przed 26.02.2018 r. do godz. 12:00"
2. Oferty można składać w godz. 8.00 - 15.00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 - Punkt Podawczy (parter) w budynku OBR CTM w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62 lub przesłać pocztą na adres:
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
3. Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 12.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018r., o godz.12:10, bez udziału Wykonawców.
Termin składania:2018-02-26
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji przedmiotu postępowania:
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy zestawów komputerowych i notebooków w terminie: od daty zawarcia niniejszej umowy do 31.12.2018 r.
2. Przedmiot umowy dostarczany będzie partiami, sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego zgłaszanych na podstawie zleceń dostawy, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o ich spełnianiu, znajdujące się w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o ich spełnianiu, znajdujące się w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o ich spełnianiu, znajdujące się w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o ich spełnianiu, znajdujące się w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
V. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, zawarte w druku oferty, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Oświadczenie należy złożyć podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, wraz z dokumentami, o których mowa powyżej
1) ofertę cenową, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w formie oryginału, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocników.
Dokument należy złożyć w formie oryginału, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych w niniejszym postępowaniu oraz stan prawny na dzień składania ofert.
4. W przypadku, gdy do dnia podpisania umowy, ulegnie zmianie stan przedstawiony w przekazanych dokumentach mających znaczenie dla oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
5. Wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1÷3 muszą być sporządzone w języku polskim.
Uwaga:
W przypadku, gdyby Zamawiający pominął jakikolwiek z dokumentów wymaganych do potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 355 § 2 k.c. do załączenia takiego dokumentu (dokumentów) do oferty.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego wskazany w oznaczeniu Zamawiającego, określonym na wstępie Ogłoszenia.
VII. Kryteria oceny ofert:
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium cena 100%
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Cena netto najtańszej oferty
C = --------------------------------------------- x 100pkt
Cena netto badanej oferty
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie opisem wskazanym w pkt 1-2, będzie największa.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od zaoferowanej w ofercie.
5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ppkt 3 zostaną odrzucone.
6. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w ppkt 3, przed upływem składania ofert, na wniosek Wykonawcy, który wykaże, że z niezależnych od niego powodów nie będzie w stanie złożyć oferty, w wymaganym terminie, lub w wyniku zmian ogłoszenia przez Zamawiającego.
7. Informację o zmianie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, w części dotyczącej przedmiotowego postępowania (do Ogłoszenia nr 2018/0153/N).
8. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Ogłoszenia, jak również do modyfikacji treści dokumentów (załączników) składających się na niniejsze Ogłoszenie. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tej specyfikacji. Informację o powyższym Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, w części dotyczącej przedmiotowego postępowania (do Ogłoszenia nr 2018/0153/N).
9. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie - długopisem lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Oferta niepodpisana lub podpisana przez osobę nieupełnomocnioną/nieupoważnioną do składania ofert podlegać będzie odrzuceniu.
11. Cenę brutto oferty należy określić zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP.
UWAGA!
Druk oferty nie podlega uzupełnieniu po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert.
IX. Informacje o możliwości zmiany Ogłoszenia lub odwołania postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia lub odwołania niniejszego postępowania.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, w części dotyczącej przedmiotowego postępowania (do Ogłoszenia - Nr 2018/0153/N).
X. Postanowienia końcowe
1. W toku dokonywania oceny ofert oraz dokumentów załączonych do oferty, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta, lub
2) gdy wszystkie oferty podlegać będą odrzuceniu, lub
3) gdy ostateczna cena oferty (uzyskana w wyniku negocjacji) przewyższy środki, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
2) nie złożyli oferty,
3) nie złożyli formularza cenowego.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum - w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum - (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
8. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Uwagi:I. Określenie podstawy prawnej postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.zm.).
2. Harmonogram postępowania:
1) ogłoszenie postępowania na stronie internetowej Zamawiającego,
2) analiza i ocena ofert cenowych złożonych przez Wykonawców,
3) wybór najkorzystniejszej oferty,
4) przekazanie Wykonawcom, którzy złożyli oferty, informacji o najkorzystniejszej ofercie,
5) kontynuowanie postępowania w trybie ,,negocjacji z jednym Wykonawcą" (który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu), w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację umowy,
6) zakończenie postepowania poprzez zawarcie umowy, lub unieważnienie postępowania, jeżeli zaistnieją okoliczności opisane w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania znanych sobie Wykonawców, działających w danej branży, o wszczęciu niniejszego postępowania. Zakres informacji, jaki zostanie przekazany w zaproszeniu do złożenia oferty zawierać będzie wyłącznie informacje udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w przedmiotowym Ogłoszeniu.
Kontakt:. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:
? p. Wioleta PIOTROWSKA-SZWEC tel. (58) 776-48-42, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl
? p. Joanna JAKUBOWSKA tel. (58) 776-48-43, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl
? p. Barbara JAKUBIEC tel. (58) 776-48-41, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl
5. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.
Numer dokumentu:2018/0153/N
Źródło: Internet i własne
Załączniki: