Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25599612 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa Zestawu diatermii
Organizator:Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
Adres: ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 0-52/374-33-00;, tel.: 52 374 39 73
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:
,,DOSTAWA Zestawu diatermii z modułem do koagulacji plazmą argonową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem"

Tytuł projektu: (jeżeli dotyczy') Zestaw diatermii z modułem do koagulacji plazmą argonową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
Opis przedmiotu zamówienia: (zgodnie z załącznikiem, jeżeli dotyczy) Zakup i dostawa Zestawu diatermii z modułem do koagulacji plazmą argonową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Szczegółowe wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i forma złożenia ofert: Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją ,,DOSTAWA zestawu diatermii z modułem do koagulacji plazmą argonową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem" oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę, należy składać do Zespołu ds. Technologii Medycznych - skrzynka nr 44 w Kancelarii Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz UWAGA - Oferty można także składać w formie elektronicznej na adres e-mail: lorek@co.bydgoszcz.pl

Termin złożenia ofert: Ofertę należy składać w terminie do dnia 18.08.2023 r., do godz. 09:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w Pionie Logistyki - Zespole ds. Technologii Medycznych, w dniu 18.08.2023 r. o godz. 10:00.
Termin składania:2023-08-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy dostawy.
Wymagania:3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi postawione na pytania, w terminie do 2 dni roboczych przed graniczną datą składania ofert. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie www.co.bydgoszcz.pl
O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dodatkowo zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania.______________________

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków przez Wykonawców oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
? Załącznik nr 2 - Projekt Umowy - Podpisany przez osoby uprawnione.
? Załącznik nr 3 - Aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE na oprogramowanie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych.
? Załącznik nr 4 - Materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
? Załącznik nr 5 - Oświadczenie producenta o dostępności serwisu na terenie kraju.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium podlegającym ocenie będą: cena - 60% autoryzacja producenta - 20% termin gwarancji -20% 12 miesięcy - 0 pkt 24 miesiące - 10 pkt 36 miesięcy - 20 pkt
Kontakt:Pozostałe informacje: Osoba upoważniona do kontaktu merytorycznie oraz do odpowiedzi na pytania: Waldemar Lorek, tel.: 52 374 39 73, e-mail: lorekw@co.bydgoszcz.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: