Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17599458 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zestawu narzędzi małoinwazyjnego
Organizator:Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu
Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71) 784-2477
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia : Dostawa zestawu narzędzi małoinwazyjnego.
Przedmiotem zamówienia jest;
Jako odrębne załączniki, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z formularzem oferty i opisem przedmiotu zamówienia .
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2019 r. w formie:
1) pisemnej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział Zamówień Publicznych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
lub
2) drogą elektroniczną na adres: mkorczak@usk.wroc.pl
Termin składania:2019-07-11
Wymagania:3. Kryterium
1. Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się ceną . Cena 100%
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści na stronie internetowej w terminie 10 dni roboczych liczonych od upływu terminu składania propozycji cenowej
Numer dokumentu:USK/DZP/4.8-246/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: